Helse

Helsepersonellundersøkelsen om e-helse 2023 er publisert

Hvordan er helsepersonells erfaringer med og holdninger til digitale helsetjenester? Hvor tilfredse er de? Nå er resultatene fra Helsedirektoratets årlige helsepersonellundersøkelse om e-helse her.  Helsepersonells tilfredshet med de digitale helsetjenestene i Norge er uendret fra 2022 til 2023: 53 % er fornøyde, mens andelen misfornøyde er 14 % i 2023. Ser vi på utviklingen fra […]

Helsepersonellundersøkelsen om e-helse 2023 er publisert Read More »

Sluttevalueringen av Leve hele livet-reformen er klar

Leve hele livet-reformen ble avsluttet ved utgangen av 2023 og sluttrapporten fra evalueringen er nå publisert. Rapporten oppsummerer fem års reformarbeid, der Helsedirektoratet har hatt det nasjonale ansvaret for gjennomføringen. Målet med reformen var å bidra til flere gode leveår der eldre beholder god helse lenger, opplever at de har god livskvalitet, og at de

Sluttevalueringen av Leve hele livet-reformen er klar Read More »

Fleire sjukehuspasientar treng kommunal omsorg etter utskriving

Først publisert: 01.03.2024 Siste faglige endring: 01.03.2024 Pasientar som blir verande på sjukehus etter at dei er vurderte som klare til å skrivast ut til kommunane, ventar i stor grad på tidsavgrensa institusjonsopphald. Men det er store geografiske forskjellar. Dette viser ein rapport om utskrivingsklare pasientar frå Helsedirektoratet.  Rapport: Utskrivingsklare pasientar – Utvikling og variasjon i spesialisthelsetjenesten

Fleire sjukehuspasientar treng kommunal omsorg etter utskriving Read More »

Får dataansvar for kjernejournal og e-resept

Helsedirektoratet tar over dataansvaret for kjernejournal og e-resept fra Norsk helsenett. Det besluttet Helse- og omsorgsdepartementet 2. februar i år gjennom forskriftsendringer. Den nye samhandlingstjenesten pasientens prøvesvar, som er under utprøving, tas samtidig inn som et nytt element i kjernejournal. Både kjernejournal og e-resepter (reseptformidleren) er å anse som registre med helsefaglige formål.  Endringen i dataansvaret

Får dataansvar for kjernejournal og e-resept Read More »

Forskning_lite

Prøveprosjekt hos fastlegene ga mer tilfredse pasienter

Både leger, sykepleiere og pasienter er fornøyde etter å ha testet mer samarbeid hos fastlegene. Erfaringene spilles videre til Helse- og omsorgsdepartementet.  I fem år har en gruppe utvalgte fastlegekontor testet ut en ny måte å organisere driften på. Fastlegen skulle samarbeide med sykepleier og helsesekretær i et primærhelseteam. På denne måten kunne oppgaver delegeres

Prøveprosjekt hos fastlegene ga mer tilfredse pasienter Read More »

Lanserer nye faglige råd for Bufetats vurdering av tilbud om tverrfaglig helsekartlegging

Rådene skal gjøre det enklere for Bufetat å avgjøre hvem som skal prioriteres til tilbud om tverrfaglig helsekartlegging. Målet er at enda flere barn skal få riktig hjelp fra både barnevernet og helsetjenesten. Det er Helsedirektoratet og Bufdir som har samarbeidet om de nye faglige rådene, de nye rådene erstatter de midlertidige som Bufetat tidligere har fulgt.

Lanserer nye faglige råd for Bufetats vurdering av tilbud om tverrfaglig helsekartlegging Read More »

Bygg opp rehabiliteringstilbudet i stedet for å rasere det

Gir polikliniske tilbud og kortere opphold like gode resultater? Kan digital oppfølging erstatte rehabiliteringsopphold? Hva med de som ikke klarer å nyttiggjøre seg av det? Et innlegg av Eli Steen , Ryggpasient og daglig leder i ryggforeningen i Norge Jeg er bekymret over at rehabiliteringstilbudet i spesialisthelsetjenesten reduseres uten at kommunene har bygd tilsvarende opp.

Bygg opp rehabiliteringstilbudet i stedet for å rasere det Read More »

Tramadol

1. januar vil det smertestillende legemiddelet bli plassert på forbudt-listen hos Verdens Antidopingbyrå.

Kirkland: – Det drepte meg nesten Forrige uke mottok hver eneste fotballspiller i England og Wales en e-post fra Professional Footballers Association (PFA) som informerte om farene ved bruk av et spesielt reseptbelagt legemiddel. Legemiddelet det er snakk om heter tramadol, og har blitt beskrevet som «et ondskapsfullt dop» av en av spillerne som tidligere

1. januar vil det smertestillende legemiddelet bli plassert på forbudt-listen hos Verdens Antidopingbyrå. Read More »

Studie om radiofrekvensbehandling for langvarige fasettleddsrelaterte nakkesmerter

Det er usikkerhet knyttet til langtidseffektene av radiofrekvensbehandling. Med denne studien vil vi avklare om det er grunn til å anbefale radiofrekvensbehandling for pasienter med fasettleddrelaterte nakkesmerter. Denne studien tar ikke inn nye deltakere lenger. Hvem kan delta? Til studien rekrutteres pasienter med langvarige nakkesmerter som er henvist til smerteavdelingene eller fysikalskmedisinske avdelinger ved Oslo

Studie om radiofrekvensbehandling for langvarige fasettleddsrelaterte nakkesmerter Read More »

Skroll til toppen