helse 2011 – 1991


 

 2011

Folkehelseloven trer i kraft 1. januar 2012

Når den nye folkehelseloven trer i kraft på nyåret, får både kommuner og stat et mer helhetlig ansvar for befolkningens helse. Nå sender helse- og omsorgsdepartementet ut et rundskriv om iverksetting av loven.

Helse- og omsorgsdepartementet – 22.12.2011

Kortere ventetid hos fastlegen

Kortere ventetid på time hos fastlegen, flere hjemmebesøk og bedre tilgjengelighet på telefon. Det er blant kravene i forslaget til revidert fastlegeforskrift, som helse- og omsorgsdepartementet nå sender ut på høring.

Helse- og omsorgsdepartementet – 22.12.2011

Journalføring i fellesskap

Nå skal det bli lettere for helsepersonell å samarbeide om pasientbehandling. Vi vil gi helsepersonell mulighet til å lage felles journalsystemer når det er nødvendig for å administrere eller yte helsehjelp. Formålet med forskriften vi i dag sender på høring er å bidra til mer effektiv og bedre pasientbehandling. Dette er et viktig virkemiddel ved innføring av samhandlingsreformen. Pasientene vil få bedre oppfølging når de ulike aktørene har riktig og lik informasjon, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Pressemelding, 18.12.2011- Helse- og omsorgsdeparetmentet

Snart kan du sjekke helsetilstanden i din kommune

Fra nyttår får kommunene et nytt verktøy som gjør det lettere å holde oversikten over innbyggernes helse. Dette er en del av Samhandlingsreformen og Folkehelseloven som trer i kraft 1. januar.

Helse- og omsorgsdepartementet 15.12.2011

Ny plan for nevrologiske sykdommer

Informasjon og ny kunnskap, rehabilitering, aktivitets- og treningstilbud samt flerfaglig utviklingsarbeid er hovedelementene i Nevroplan 2015.

Dagens Medisin 15.12.2011

Første nasjonale kartlegging av pasientskader

– Jeg er opptatt av full åpenhet om kvaliteten ved norske sykehus, også når ting går galt. Åpenhet er viktig ikke for å henge ut de som gjør feil, men for å lære og å forbedre oss. Jeg er derfor stolt av at Norge går foran med å kartlegge pasientskader ved alle sykehus, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Pressemelding, Nr.: 84/2011

Helse- og Omsorgsdepartementet    13.12.2011

Etterlyser bedre service i helsevesenet

Servicenivået i helsevesenet i Norge er for dårlig, mener statssekretær Robin M. Kåss (Ap)

Dagns medisin 10.11.2011

 

 

Konferanse om forskning og innovasjon for fremtidens helsevesen

Vi lever stadig lengre og vi blir stadig flere eldre. Det viser at Norge er et godt land å leve i. Men på samme tid blir vi også færre som står i jobb. Derfor må vi tenke nytt for å møte fremtidens helse- og omsorgsutfordringer.

Helse og omsorgsdepartementet    02.11.2011

 

 

Rett til hjelp hos fastlegen

I et nytt rundskriv slår Helse- og omsorgsdepartementet fast at regelverket ikke åpner for at fastleger kan reservere seg mot bestemte oppgaver av samvittighetsgrunner når de utfører oppgaver på vegne av kommunen. Alle i Norge har rett til å få allmennlegetjenester hos sin fastlege.

Pressemelding, 31.10.2011 – Helse- og omsorgsdepartementet

 

Gjennombruddet

30 PROSENT av den voksne norske befolkningen har kroniske smerter. Dette er den høyeste forekomsten i en direkte sammenligning av 15 europeiske land, og betydelig høyere enn våre naboland, hvor forekomsten var på 16-19 prosent.

Leder Dagens Medisin 18/2011

 

Seier for global helsesikkerhet og WHO

Verdens helseorganisasjon (WHO) gjorde i dag et historisk vedtak om et globalt rammeverk for beredskap og respons ved pandemisk influensa. – Rammeverket er en seier for global helsesikkerhet, internasjonal solidaritet og for WHO som organisasjon, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Helse- og omsorgsdepartementet       Nyhet, 24,05.2011 – 

 

Pasienter skal slippe privat betaling for CT/MR

Regjeringen har i forslag til statsbudsjett for 2012 lagt opp til en vekst på hele 6,5 prosent til poliklinisk radiologi (MR, CT, røntgen) ved de offentlige sykehusene. Dette innebærer en økning i budsjett for slike undersøkelser på i størrelsesorden 40 millioner kroner.

Helse- og omsorgsdepartementet-  Pressemelding, 17.10.2011 

———————————————————————————————————-

STATSBUDSJETTET 2012 

24 nye nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten

På bakgrunn av en omfattende faglig gjennomgang og kriterier i ny forskrift, foreslår regjeringen å opprette i alt 24 nye nasjonale tjenester i 2012. – Det foreslås opprettet 12 nye nasjonale behandlingstjenester, to flerregionale behandlingstjenester og 10 nasjonale kompetansetjenester, sier helse- og omsorgsminister Anne- Grete Strøm- Erichsen.

*  Nasjonal behandlingstjeneste for funksjonsforbedrende kirurgi på overekstremiteter ved tetraplegi (tverrsnittlammelser etter  nakkeskader) [Helse Bergen HF].

Pressemelding, Nr.: 60/2011

Helse- og omsorgsdepartementet 06.10.2011

Styrker pasientbehandlingen

Regjeringen foreslår å øke driftsmidlene ved sykehusene med ytterligere 1,4 milliarder kroner. – Innenfor poliklinisk psykisk helsevern, rusbehandling, laboratorier og radiologi, legger vi opp til en vekst på hele 6,5 prosent. Økningen gir også rom for å følge opp kravene til bedre helse og raskere behandling, blant annet på kreftområdet. Det er et klart utrykk for regjeringen satser på pasientbehandling, sier helse- og omsorgsminister Anne- Grete Strøm- Erichsen.

Pressemelding,- Nr.: 65/2011

Helse – og omsorgsdepartementet –  06.10.2011 

Mer til samhandling, IKT i helsevesenet og fastlegene

¨Regjeringen foreslår å bevilge om lag 740 millioner kroner til oppfølging av samhandlingsreformen i 2012, en økning på 150 millioner kroner i forhold til saldert budsjett 2011. – Kommunene skal motiveres til å behandle sykdom så tidlig som mulig, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Pressemelding, 06.10.2011 – Nr.: 66/2011

Prioriterer pasientene

Dette er et budsjett for å: 
– Styrke pasientbehandling, redusere ventetider og sikre et likeverdig helsetilbud av høy kvalitet
– Økt samhandling, forebygging og å gi et bedre helsetilbud der folk bor
– Sikre en verdig eldreomsorg, bygge ut kapasiteten og heve kompetansen og kvaliteten i omsorgstjenesten

Pressemelding, 06.10.2011 – Nr.: 67/2011

——————————————————————————————————————-

 

Kartlegging av pasientskader

For første gang kartlegges antall pasienter som skades ved norske sykehus i Norge. Vi er trolig det første landet i verden der alle helseforetak skal gjennomføre en slik kartlegging av pasientskader. Foreløpige resultater tyder på at 14,5 prosent av pasientoppholdene i 2010 var forbundet med skade. Over 6 prosent av skadene førte til forlenget sykehusopphold.

Helse- og omsorgsdepartementet – Nyhet 05.10.2011 

Samarbeidsavtaler sikrer pasienter helhetlige tjenester

Bedre samarbeid mellom kommune og sykehus vil gi pasienter og brukere bedre tjenester. – For å sikre dette skal kommunene og sykehusene inngå samarbeidsavtaler. I dag lanseres veilederen for avtalene, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Pressemelding, Nr.: 56/2011 –

Helse- og omsorgsdepartementet 04.10.2011

 

Myter og fakta om nakkemanipulasjon – linken er utgått

Alt helsepersonell i førstelinje har et felles ansvar for å utvise årvåkenhet og bidra til tidlig diagnostikk ved mistanke om vertebralarteriedisseksjon.

Dagensmedisin.no  01.10.2011

 

 

Hva er nakkesleng (whiplash)?

Dersom hodet ditt plutselig brutalt kastes frem og tilbake igjen, som en piskesnert, kan du få nakkeslengskade. Denne skademekanismen kalles nakkesleng (whiplash) og nakkeskaden man får oppstår hyppig ved bilulykker. Nakkemusklene og ligamentene (bindevevet som holder nakkevirvlene sammen) strekkes mer enn vanlig og kan bli «forstuet».

Det kan også oppstå nakkesleng ved en idrettsskade og ved slag mot nakken når du faller, men dette er mindre vanlig.

Regjeringens Helseportal – Helsenorge.no

Farlig nakkemanipulasjon? – linken er utgått

Dersom man ønsker å drive evidensbasert og trygg behandling, bør man avstå fra nakkemanipulasjon.

Dagens Medisin 07.09.2011

Norsk nakkeforskning kritisert

Amerikansk forsker langet ut mot nakkeforskerne Nils Vetti og Rigmor Myran på internasjonal nakkesleng-kongress.

Manuellterapi,no 02.09.2011

Nakkesmerter kan forårsakes av inflammasjon

Røntgen og MR viser svært ofte ikke noe unormalt hos nakkeslengpasienter. Nå mener svenske forskere å ha funnet at høye verdier av deprenyl kan være en objektiv markør for smerter i nakken.

Manuellterapeaut.no – 17.08.2011

 

Foreslår endringer i helseregisterloven

Norsk helsearkiv skal etableres på Tynset, som en ny virksomhet under Arkivverket. Norsk helsearkiv skal forvalte pasientarkivmateriale fra virksomhetene i spesialisthelsetjenesten, blant annet pasientjournaler etter avdøde personer.

Helse- og omsorgsdepartementet      Nyhet, 07.07.2011 –

 

Godkjenning av nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten

Helse- og omsorgsdepartementet har i dag godkjent en lang rekke nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten.

Helse- og omsorgsdepartementet     Nyhet, 07.07.2011 –

 

Legemiddelverket overtar database fra Apotekforeningen

Statens legemiddelverk har i dag overtatt legemiddelinteraksjonsdatabasen APRIORI fra Apotekforeningen.– Dette er et viktig hjelpemiddel for å hindre at pasienter som bruker flere legemidler samtidig skal få utilsiktede bivirkninger, sier statssekretær Ragnhild Mathisen i Helse- og omsorgsdepartementet.

Helse og omorgsdepartementet     Nyhet, 29.06.2011

 

Nødvendig pasientsikkerhetskampanje

Som et ledd i regjeringens pasientsikkerhetskampanje er det gjennomført en undersøkelse om personers opplevelse av pasientsikkerhet. Fire av ti spurte sier at de eller noen i familien har opplevd en skadelig hendelse i helsetjenesten. – Dette bekrefter at for mange opplever svikt i helsetjenesten. Vi har et godt helsevesen, men vi må ha full åpenhet om kvaliteten slik at vi kan gjøre tjenestene bedre og tryggere, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Helse og omorgsdepartementet    Pressemelding, 27.06.2011 –

 

10 millioner til Nevroplan 2015

Kommuner og frivillige organisasjoner mottar i år nærmere 10 millioner kroner i tilskudd for å sikre økt kunnskap og informasjon om nevrologiske skader og sykdommer og for å utvikle nye arbeidsformer og metoder. – Dette er et uttrykk for at Regjeringen er opptatt av å bedre situasjonen for denne brukergruppen, sier helse- og omsorgsminister Anne- Grete Strøm- Erichsen.

Pressemelding,Nr.: 38/2011 

Helse og omorgsdepartementet     16.06.2011 

Nakkeslengskadde sliter mer

Personer med selvrapportert nakkeslengskade har oftere hodepine og muskel- og skjelettplager enn de som ikke har vært utsatt for slik skade.Manuellterapeaut.no – 14.06.2011

Helseforetakene skal sikre pasientene ledsager

Noen pasienter må av medisinske årsaker ha ledsager med når de reiser for å få behandling. Dersom pårørende ikke har anledning, er det de regionale helseforetakene som skal sikre følgetjeneste, fastslår statssekretær Tone Toften i Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet     Nyhet 14.06.2011 

Lanserer ny helseportal

Onsdag lanserte helse- og omsorgsministeren den nye helseportalen helsenorge.no. – E-helse er et viktig satsingsområde for regjeringen. Gjennom Helsenorge.no brukes ny teknologi til å gi folk bedre hjelp og bedre helsetjenester, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Pressemelding 35

Helse- og omsorgsdepartementet     5.06.2011  

Støtter samhandling med 133 millioner

Kommuner over hele landet forbereder seg nå på samhandlingsreformen. – Nå støtter vi lokal samhandling i kommuner fra nord til sør. Totalt 133 millioner kroner skal deles ut i år, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Pressemelding 36

Helse- og omsorgsdepartementet     15,.06.2011 – 

Nakke- og ryggdagene 2011

Den 2. nasjonale tverrfagllige nakke- og ryggkongress ble gjennomført i Trondheim

7.-8. april 2011

Pasienter og pårørende skal høres i tilsynssaker

– Pasienter og pårørende skal bli hørt og tatt på alvor når uønskede hendelser skjer, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen. Det hurtigarbeidende utvalget som helse- og omsorgsministeren opprettet for å se på pasienters og pårørendes stilling i tilsynssaker har nå levert sin rapport.

Pressemelding

Helse og Omsorgsdepartementet    04.05.2011

Samarbeider med KS om gjennomføringen av samhandlingsreformen

Helse- og omsorgsdepartementet og KS har i dag inngått en intensjonsavtale om å samarbeide om gjennomføringen av samhandlingsreformen. – For regjeringen er det både viktig og nødvendig at vi får med oss KS når vi skal sette samhandlingsreformen ut i livet. Dette samarbeidet er basert på likeverdighet, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Pressemelding nr, 19

Helse- og omsorgsdepartementet     08.04.2011

Tidlig behandling skal lønne seg

Kommunene vil få flere oppgaver og midler til å utføre dem. Regjeringen vil for neste år foreslå å flytte fem milliarder kroner fra staten til kommunene for å dekke kommunenes utgifter til sykehusbehandling og til å bygge opp tilbud for utskrivningsklare pasienter.

Pressemelding

Helse – og omsorgsdepartementet    08.04.2011

Helse i alt vi gjør

I forslag til ny lov om folkehelsearbeid får kommunene plikt til forebygge sykdom. – Folks helse er blant samfunnets viktigste ressurser. Derfor må vi tenke helse i alt vi gjør, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Helse – og omsorgsdepartementet   08.04.2011

Sikrer samhandling mellom kommuner og sykehus

Forslaget til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester skal sikre samhandling mellom kommuner og sykehus. – Pasienter og brukere skal få tjenester som henger bedre sammen, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Helse – og omsorgsdepartementet     08.04.2011

Satser på IKT i helse- og omsorgstjenesten

Pasienter og brukere skal møte et mer moderne helsevesen. – Derfor lager vi nå en stortingsmelding om helsetjenester i en digital hverdag, og en egen helseportal for innbyggerne, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Pressemelding,  Nr.: 11/2011

Helse – og omsorgsdepartementet    30.03.2011  

Norske legemiddelpriser

Det er et hovedmål på legemiddelområdet at prisene på legemidler skal være så lave som mulig, samtidig som vi sikrer tilgjengeligheten til legemidler. Helse- og omsorgsdepartementet vil nå gjennomføre en ny prisundersøkelse på de generiske, byttbare legemidlene.

Helse – og omsorgsdepartementet     08.03.2011

133 millioner kroner til samhandling

Regjeringen bevilger 133 millioner kroner til lokal samhandling i år. Nå kan kommunene søke støtte til lokalmedisinske sentre og samarbeid om helsetjenester. – Vi skal forebygge sykdom og gi bedre behandling av sykdom nær der folk bor. Samhandlingsmidlene er en del av denne satsingen, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Pressemelding , Nr.: 08/2011 

Helse – og omsorgsdepartementet     17.02.2011

EXTRA-prosjekt vedrørende  MR ved nakkesleng og leddgikt er avsluttet.

Avhandling på engelsk. -pdf

MRI of the alar and transverse ligaments in whiplash-associated disorders and rheumatoid arthritis

Sammendrag av avhandlingen på norsk. -pdf

Forskning 2007/2/0131 ”MR ved nakkesleng og leddgikt” Ryggforeningen i Norge Sammendrag av sluttrapport

Fremmer Norges første stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet

Regjeringen vil bedre kvaliteten i helsetjenesten. Det aller viktigste for styring av helsetilbudet er resultatene av behandlingen. Regjeringen vil derfor i 2012 fremme Norges første stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. De siste årene er det betydelig bedret overlevelse for mange pasientgrupper. Denne meldingen skal legge grunnlaget for arbeidet i årene fremover.

Pressemelding , Nr.: 21/11 –

Helse – og omsorgsdepartementet   09.02.2011

 

Vil etablere nasjonal kjernejournal

Det skal etableres en nasjonal kjernejournal som følger norske pasienter. – Slike journaler vil kunne gi viktig informasjon om pasienten. Dermed kan en redusere risikoen for skade og feilbehandling, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Helse- og omsorgsdepartementet har nå mottatt rapport fra forprosjekt om nasjonal kjernejournal fra Helsedirektoratet.

– Jeg mener det er viktig at en slik kjernejournal inneholder informasjon om pasientens legemiddelbruk, annen kritisk informasjon om pasienten, samt pasientens kontakt med helsetjenesten, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.
I dag preges helsesektoren av at det er mange ulike aktører, og store forskjeller i hvordan informasjonen om pasienter struktureres, behandles og deles.

– På lang sikt skal den nasjonale kjernejournalen være en integrert løsning på tvers av helsesektoren, sier Strøm-Erichsen.

Opplysningene skal kunne være tilgjengelig for helsepersonell med tjenestelig behov – og for pasienten selv.

– Selv om det er viktig at kjernejournalen opprettes for alle, skal pasienter kunne reservere seg på hele eller deler av innholdet i journalen, understreker helse- og omsorgsministeren.

Før en kan etablere en ordning med kjernejournal må lovverk og forskrifter tilpasses.

– Så snart dette er på plass, ønsker jeg at en starter et pilotprosjekt på dette så raskt som mulig, sier Strøm-Erichsen, og fortsetter:

– Målet er å øke pasientsikkerheten under behandling, ved at helsepersonellet får tilgang til oppdatert og riktig informasjon om diagnoser, behandling og medisiner.

 2010

Nye bestemmelser i helsesektoren med virkning fra 1. januar 2011

Folketrygdloven – stønad til helsetjenester i et annet EØS-land

Ny § 5-24 a i folketrygdloven og forskrift 22. november 2010 nr. 1466 om stønad til helsetjenester mottatt i et annet EØS-land trer i kraft fra 1. januar 2011. Reglene danner grunnlaget for en ny refusjonsordning for helsetjenester mottatt i andre EØS-land. Ordningen omfatter i hovedsak helsehjelp utenfor sykehus, men hva slags tjenester som omfattes, er nærmere regulert i forskriften. Det gis refusjon bare dersom helsehjelpen ville blitt dekket av det offentlige i Norge, og i utgangspunktet på de samme vilkår

.
Les mer her.

Forskrift om godkjenning av sykehus
Det er gjort endringer i forskrift om godkjenning av sykehus og om landsfunksjoner og nasjonale medisinske kompetansesenterfunksjoner ved sykehus som trer i kraft 1. januar 2011. Forskriften har fått ny betegnelse og heter nå forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten.

Det er ikke gjort endringer i de bestemmelsene som omhandler godkjenning av sykehus.

Det er gitt nye bestemmelser som stiller vilkår for å kunne benytte betegnelsen universitetssykehus.

Forskrift om strålevern
Ny og revidert forskrift om strålevern og bruk av stråling – de viktigste endringene som trer i kraft fra 1.1.2011, er strengere bestemmelser om medisinsk strålebruk og godkjenning av bruk og besittelse av visse typer laserpekere. (De nye bestemmelsene om grenseverdier for radon i barnehager, skoler og utleieboliger trer i kraft 1.1.2014)

Forskrift om nasjonalt vaksinasjonsregister
Endring i forskrift om Nasjonalt vaksinasjonsregister (Sysvak-forskriften) – meldeplikt til Folkehelse-instituttets vaksinasjonsregister for sesonginfluensavaksinering, pneumokokkvaksinering, reisevaksinering m.v., dersom den vaksinerte selv samtykker til slik registrering.

Forskrift om omsetning av visse reseptfrie legemidler
Endring i forskrift om omsetning av visse reseptfrie legemidler utenom apotek – Statens legemiddelverk gis fullmakt til etter bestemte kriterier å fastsette liste over legemidler som skal omsettes i selvvalg, og at tradisjonelle  plantebaserte legemidler sidestilles med legemidler i forhold til omsetning utenom apotek

Endringer i egenandelstak
Egenandelstak 1 øker om lag med prisjusteringen fra 1840 til 1880 kroner fra 1. januar 2011. Dette omfatter undersøkelse og behandling hos lege, psykolog, i poliklinikk, i laboratorier og i røntgeninstitutt, viktige legemidler og medisinsk forbruksmateriell på blå resept samt pasienttransport.

I forhold til omsorgstjenestene iverksettes Forskrift om en verdig eldreomsorg og Rundskriv om egenandeler.

Helse- og omsorgsdepartementet    29.12.2010

Mulig å få refusjon for flere typer helsehjelp i utlandet

Det blir mulig for pasienter å få dekket utgifter til flere typer planlagt behandling i andre EU/EØS-land med den nye refusjonsordningen som trådte i kraft fra årsskiftet. Ordningen omfatter i hovedsak helsehjelp utenfor sykehus.

Refusjonsordningen vil innebære økt valgfrihet for pasienter når det gjelder hvor de vil motta såkalt ”ikke-sykehusbehandling”, det vil i hovedsak si behandling utenfor sykehus. Dette vil omfatte blant annet behandling hos lege, fysioterapeut, psykolog, kiropraktor og tannlege i den utstrekning slik behandling dekkes av det offentlige i Norge, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

– Helsehjelp som man ville fått dekket av det offentlige i Norge, vil man etter den nye ordningen kunne motta i et annet land i EØS-området og få utgifter refundert. Vilkårene for dekning vil i utgangspunktet være de samme som i Norge. Refusjonen vil være begrenset til det beløpet som det offentlige ville blitt belastet med i Norge ved tilsvarende helsehjelp, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Med økende mobilitet over landegrensene kan pasienter av ulike grunner ønske å motta helsehjelp i et annet land.

Den nye refusjonsordningen kommer i tillegg til eksisterende ordning med europeisk helsetrygdkort som brukes når det oppstår behov for helsehjelp under midlertidig opphold i andre EU/EØS-land.

HELFO vil behandle refusjonskravene.

Bakgrunnen for ordningen er EØS-avtalens regler om fri bevegelighet for tjenester. EU- og EFTA-domstolen har tolket dette prinsippet slik at det har betydning også for pasienters rettigheter. Europakommisjonen fremla i 2008 et forslag til direktiv om pasientrettigheter ved grensekryssende helsetjenester. Dette er fortsatt til behandling i EUs organer.

Direktivforslaget omfatter blant annet regulering av retten til å få dekket utgifter til behandling i utlandet. Den refusjonsordningen som nå er innført, måtte imidlertid etableres uavhengig av et direktiv på området. I forbindelse med forskriftsarbeidet har departementet sett hen til EU-organenes arbeid med direktivforslaget.

Helse- og omsorgsdepartementet   29.12.2010

Rapport om sykefravær og utstøting overlevert

Utvalget som har vurdert sykefravær og utstøting i helse- og omsorgsektoren overleverte i dag sin rapport til helse- og omsorgsministeren.

Anne-Grete Strøm-Erichsen viste til at det offentlige er den største arbeidsgiveren i helse- og omsorgssektoren og derfor har et særlig ansvar. Samtidig er det et stort behov for flere ansatte i sektoren i årene framover.

– Jeg er derfor svært opptatt av at vi skal gjøre en innsats for å forebygge sykefravær og bidra til at arbeidstakerne ikke faller ut av arbeidslivet. Vi har bruk for alle de ansatte vi har i dag og vi må gjøre helse- og omsorgssektoren til en attraktiv arbeidsplass for nye generasjoner hvis vi skal løse de utfordringene vi står overfor, sier helse- og omsorgsministeren.

Utvalget er en oppfølging av St. meld. nr. 20 (2006-2007) Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller, der regjeringen varslet at den ønsker å utrede omfanget av og årsaker til sykefravær og utstøting og mulige virkemidler for å begrense fraværet i sektoren.

Se hele NOU 2010: 13. Arbeid for helse. Sykefravær og utstøting i helse- og omsorgssektoren

Helse- og omsorgsdepartementet   14.12.2010

NASJONAL FORSKNINGSSATSING AV MUSKEL- OG SKJELLETLIDELSER

Nasjonal forskningssatsing innen muskel- og skjelettlidelser Programnotat

Sitat side 8:

«Nakkepasienter: Her mangler kunnskaper om risikofaktorer, behandlingstiltak, forløp og prognose samt undersøkelsesmetoder for å skille de alvorlige fra de ikke alvorlige tilstandene.  Det er nødvendig å teste ut validerte spørreskjema og tester i studier med god design for å kunne gi mer målrettet behandling og si noe om progmose (Carrol, 2009)»

Helse Bergen

Det skal lønne seg å bygge opp helsetilbud i kommunene

Kommunene skal settes i stand til å etablere nye tilbud. – I samhandlingsmeldingen legges det opp til at kommunenes økonomiske rammer skal styrkes og at en større del av veksten i helsebudsjettene skal komme i kommunene i årene fremover, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Kommunene skal settes i stand til å etablere nye…tilbud. – I samhandlingsmeldingen legges det opp til at kommunenes økonomiske rammer skal styrkes og at en større…for kostnadseffektive samarbeidsprosjekter til erstatning for eksisterende behandling i sykehus og at RHF bidrar til å etablere slik tilbud. Behov for vekst i kommunenes inntekter utover dette vil avgjøres i forbindelse med budsjettprosessen hvert enkelt år. – Det skal lønne seg for kommuner og helseforetak å bygge opp tilbud til nærmere…

Nå legger regjeringen fram forslag til hvordan kommunene kan etablere nye tilbud.

Kommunene vil i 2012 få overført midler fra regionale helseforetak i forbindelse med kommunal medfinansiering og ansvar for utskrivningsklare pasienter. Det legges også opp til en modell hvor de regionale helseforetakene og kommunene samarbeider om prosjekter for å bygge opp lokale tilbud og erstatter dagens behandling i sykehus.

Helse- og omsorgsdepartementet vurderer nå to modeller for avgrenset kommunal medfinansiering for somatiske pasienter – alle opphold/behandlinger for pasienter over 80 år og medisinske opphold/behandlinger for alle aldersgrupper.

Overføringen av midler til kommunene i forbindelse med innføringen av kommunal medfinansiering vil avhenge av hvilken modell regjeringen velger. I tillegg skal det utredes en modell for psykisk helsevern og rus og opphold i opptreningsinstitusjoner. Ordningen innebærer at kommunene betaler en del av kostnadene når innbyggerne ligger på sykehus. Kommunal medfinansiering skal stimulere kommunene til å satse mer på forebygging og behandling i nærmiljøet.

I tillegg vil Helse- og omsorgsdepartementet stille krav til at RHF sammen med kommunene kartlegger muligheter for kostnadseffektive samarbeidsprosjekter til erstatning for eksisterende behandling i sykehus og at RHF bidrar til å etablere slik tilbud.

Behov for vekst i kommunenes inntekter utover dette vil avgjøres i forbindelse med budsjettprosessen hvert enkelt år.

– Det skal lønne seg for kommuner og helseforetak å bygge opp tilbud til nærmere der pasientene bor. En samlet pakke for helhetlig finansiering vil legge til rette for at kommunene bygger opp tilbud som kan gis før sykehusinnleggelse, i stedet for sykehusinnleggelse og etter sykehusinnleggelse, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

I noen kommuner er det mest hensiktsmessig å etablere tilbud i eksisterende bygg, for eksempel som korttidsplasser på sykehjem. I andre kommuner vil det være behov for å etablere lokalmedisinske sentre.

Tilbud og tjenester i spesialisthelsetjenesten skal ikke bygges ned før tilbudet i kommunene er like godt eller bedre.

– Lovpålagte avtaler vil være en viktig mekanisme for å sikre at aktivitet i kommuner og helseforetak er godt tilpasset hverandre, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Overføringen av midler for utskrivningsklare pasienter vil avhenge av hvilke pasientgrupper som omfattes av ordningen og betalingssatsen. Så langt er dette anslått til mellom 500 og 800 mill. kroner for somatiske pasienter. Psykisk helsevern og rus skal utredes særskilt.

Helse- og omsorgsdepartementet    18.10.2010

Kunnskap viktig for skadeforebygging

– Skal ulykker forebygges trenger vi kunnskap om hvor og hvordan ulykker oppstår, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. I dag ble første rapport med personskadedata fra Norsk pasientregister offentliggjort.

Nyhet 20.10.2010

Helse- og omsorgsdepartementet

Samhandlingsrefomen nødvendig for å møte utfordringene

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til samhandlingsreformen med ytterligere 200 millioner. – Ett år før samhandlingsreformen trer i kraft er vi godt i gang med å møte fremtidens helseutfordringer. Vi skal bli flinkere til å forebygge sykdom og gi pasientene bedre tilbud der de bor, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Pressemelding , Nr.: 62/2010 

Helse- og omsorgsdepartementet    05.10.2010

Mer til sykehusene

Regjeringen ønsker å redusere ventetidene og øke kvaliteten på sykehusbehandlingen. Regjeringen foreslår derfor å øke midlene til pasientbehandlingen med 970 millioner kroner i statsbudsjettet for 2011. – Dette støtter opp under arbeidet med å øke kvaliteten ved våre sykehus, og vil være et viktig bidrag til redusere ventetidene, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Pressemelding , Nr.: 63/2010  

Helse- og omsorgsdepartementet  05.10.2010

Kraftig satsing på helse og omsorg

Enda flere skal få behandling på sykehusene.– Vi vil redusere ventetidene og styrke kvaliteten i helsetjenesten. Derfor øker vi bevilgningen til pasientbehandling med 970 millioner kroner neste år. Vi satser også mer på samhandling, eldreomsorg og rus, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Pressemelding , Nr.: 64/2010 

Helse- og omsorgsdepartementet    05.10.2010

Uakseptabelt med fristbrudd

Det er ikke akseptabelt at pasienter med rett til helsehjelp ikke får behandling innen fristen som er satt. Det sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Pressemelding , Nr.: 52/2010 

Helse- og omsorgsdepartementet   13.09.2010

The chiropractic impact report september 2010

“Spinal clinical instability is a concept that is well understood by chiropractors. All spinal trauma patients, especially whiplash trauma patients, should be assessed for spinal clinical instability. For decades, this assessment has been done primarily by using maximum flexion and maximum extension lateral cervical x-rays, and this service is routinely performed on spine trauma patients by chiropractors. For clinical reasons, some patients may need additional assessment, more than dynamic radiography. In these cases, it is suggested that the patient be referred for either dynamic fluoroscopy or dynamic MRI.

Spinal clinical instability patients have greater injury and a worse prognosis for complete recovery. Chiropractors have a number of conservative approaches in the management of the spinal clinical instability patient. If appropriate improvement is not obtained within a reasonable timeframe with conservative management, these patients can be referred for a surgical stabilization consultation.”

460000 har får frikort automatisk

Siden 1. juni har 460 000 fått frikort for helsetjenester automatisk i posten når de har betalt 1.840 kroner i egenandeler. – Ordningen gjør at flere får oppfylt rettighetene sine på en enklere måte, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Pressemelding , Nr.: 48/2010 

Helse- og omsorgsdepartementet    30.08.2010

Får frikort uten å søke

Fra 1. juni skal alle få frikort for helsetjenester og medisiner automatisk når de har betalt 1.840 kroner i egenandeler. – Den nye ordningen gjør at flere får oppfylt sine rettigheter, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Fra 2011 skal også pasientreiser registreres automatisk.

Pressemelding ,Nr.: 34/2010

Helse- og omsorgsdepartementet     28.05.2010

Lettere å få dekket utgifter til behandling i utlandet

Det vil bli lettere for pasienter å få dekket utgifter til behandling i utlandet med forskriften om ny refusjonsordning som Helse- og omsorgsdepartementet i dag sender på høring. Ordningen vil omfatte helsehjelp utenfor sykehus og vil gjelde alle EU/EØS-land.

Pressemelding , Nr.: 32/2010 

Helse- og omsorgsdepartementet    05.05.2010

Manuellterapeut disputerte om whiplash

Manuellterapeut Astrid Woodhouse disputerte fredag 12. mars ved Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU). Hun forsvarte sin doktorgradsavhandling om motorisk kontroll ved whiplash og kronisk ikke-traumatisk nakkesmerte.

Norsk Fysioterapiforbund    17.03.2010

2009

Ventetidene skal ned

For å få ned ventetidene ved sykehusene må helsemyndighetene få bedre oversikt over hvem som venter og hvorfor. – Vi har nå satt i gang et omfattende arbeid med å kartlegge og redusere ventetidene, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Helse- og omsorgsdepartementet   23.11.2009

Krav om elektronisk kommunikasjon ved sykemelding og trygderefusjoner

Leger som sender inn krav om direkte økonomisk oppgjør om trygderefusjoner må fra 1. januar 2010 sende inn sine krav elektronisk. Dette har nå Helse- og omsorgsdepartementet fastsatt i forskrift. Samtidig har Arbeids- og inkluderingsdepartementet fastsatt at fra samme dato må sykmeldinger og erklæringer som skal til Arbeids- og velferdsetaten også sendes elektronisk

Pressemelding , Nr.: 63/09 –

Helse- og omsorgsdepartementet    19.10.2009

.

Skal få frikort automatisk

Regjeringen foreslår nye lovregler for å innføre en nasjonal automatisk frikortordning. – Dette er et viktig bidrag til fornying og utvikling av en mer brukervennlig offentlig sektor, sier helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Pressemelding,  Nr.: 61/09 

Helse- og omsorgsdepartementet 16.10.2009

Ny nasjonal strategi mot ulykker (pdf-hefte)

Hvert år dør omkring 1800 mennesker i ulykker i Norge. Nær en halv million blir behandlet av lege. – Dette er altfor mange, men våre muligheter for å forebygge ulykker er gode hvis det legges til rette for det, sier statssekretær Ellen Birgitte Pedersen i Helse- og omsorgsdepartementet. Derfor legger regjeringen i dag fram Nasjonal strategi for forebygging av ulykker som medfører personskade (2009-2014).

Bedre rettigheter for nye brukere og flere pasienter

1.september blir pasientombudsordningen utvidet til å omfatte kommunale helse- og sosialtjenester i tillegg til sykehustjenester. – Utvidelsen gjør det lettere for brukere og pårørende å fremme sine interesser overfor helsesektoren, uansett om det gjelder kommunale tjenester eller sykehus, sier helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Pressemelding , Nr.: 50/09

-Helse- og omsorgsdepartementet   31.08.2009

Innovasjon og omsorg

Regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal finne nye løsninger for å møte framtidens omsorgsutfordringer. – De kommunale omsorgstjenestene har et stort potensial for innovative grep og nyskaping i forhold til teknologi, arkitektur, forskning og organisasjonsutvikling, sier helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Helse- og omsorgsdepartementet  02.07.2009

Samhandlingsreformen – rett behandling til rett tid på rett sted

Pasientene skal få bedre behandling der de bor. Det skal lønne seg å forebygge sykdom i forkant i stedet for å reparere i etterkant. Regjeringen vil satse mer på å unngå at folk blir syke og vil sørge for at det lønner seg for kommuner og sykehus å samarbeide. Dette er de viktigste målene i St. meld. nr. 47 (2008-2009), Samhandlingsreformen – Rett behandling – på rett sted – til rett tid, som i dag legges fram.

Pressemelding , Nr.: 103/09 

Helse- og omsorgsdepartementet   19.06.2009

Økt valgfrihet for pasientene – utenlandsbehandling

Regjeringen legger i dag frem forslag til en ny refusjonsordning som vil gjøre det lettere for pasienter å få dekket utgifter til behandling i utlandet.
– Refusjonsordningen vil omfatte helsehjelp utenfor sykehus, og vil gjelde alle EU/EØS-land, sier helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Pressemelding , Nr.: 24/2009 

Helse- og omsorgsdepartementet   08.05.2009

Lengre frister for pasienters søksmål

Pasienters frist for søksmål i pasientskadesaker forlenges fra fire til seks måneder. Dette er en av endringene i pasientskadeloven som ble vedtatt av regjeringen i statsråd i dag. Lovendringen trer i kraft 1. april 2009.

Pressemelding ,Nr.: 15/09

Helse- og omsorgsdepartementet    27.03.2009

2008

Høy dødelighet ved leddgikt med nakkeaffeksjon
Leddgiktspasienter med nakkeaffeksjon bør trolig opereres tidligere.

Utgiver: Tidsskriftet
Dato: 2008 Nr. 19 s2157
Tilgjengelig som pdf (54 kB)

Nakkesleng til EFTA-domstolen
Den norske stat vil ikke betale operasjonsutgifter utenlands for en 47 år gammel kvinne. Nå skal EFTA-domstolen avgjøre striden.

Utgiver: Dagens Medisin
Dato: 2008 2. mars
Tilgjengelig som pdf (21 kB)

Magnetic Resonance Imaging Assessment of the Alar Ligaments in Whiplash Injuries – (pdf 242 kB)
Artikkel om MR-undersøkelse av alarligamenter utført ved St. Olavs Hospital i Trondheim. I artikkelen konkluderer man at signalforandringene ved MR-undersøkelsen ikke er tilknyttet traumaet den enkelte har vært utsatt for.

Utgiver: Spine
Dato: 2008 Nr.18 s2012-16

 2007

Advarer mot journalkrav
Helsetilsynet advarer mot å innføre det som oppleves å bli en generell hjemmel for NAV til å hente inn journaler. Tilsynet slutter seg dermed til advarslene fra både Legeforeningen og Datatilsynet.

Dagens Medisin     2. november 2007

Vil la pasienter avdekke snoking
Sykehusansatte fortsetter å snoke i journaler. Selv om dette trolig blir forbudt, er det vanskelig å oppdage at noen har sniklest. Nå foreslår Datatilsynet at alle pasienter en gang i året får tilsendt sine journallogger – og kan sjekke hvem som har lest dem.

Dagens Medisin    20. september 2007      Tilgjengelig som pdf (33 kB)

¨Förutsättningar för en svensk utvärdering av kirurgisk behandling vid långvariga besvär efter whiplashvåld – (pdf 437 kB)
Det framgår av Whiplashkommissionens huvudrapport, som publicerades 2005, att antalet rapporterade svåra skador orsakade av whiplashvåld har ökat markant under de senaste 20 åren.

Många personer med långvariga whiplashskador upplever att de behand-lingar som idag erbjuds i den svenska sjukvården inte hjälper tillräckligt bra. Det förekommer att en del av dessa personer söker sig utomlands för att få kirurgisk behandling av sina besvär. Dessa behandlingsmetoder har blivit alltmer efterfrågade av patienter där ingen annan behandling hjälper. Regeringen beslutade i augusti 2006 att ge Socialstyrelsen i samarbete med Sta-tens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) uppdraget att inventera be-fintlig dokumentation av två olika kirurgiska behandlingar. Socialstyrelsen och SBU fick även i uppdrag att vid behov beskriva förutsättningarna för studier av dessa kirurgiska behandlingar av whiplashskador i Sverige.

Utgiver: Socialstyrelsen
Dato: 2007 februar

Delayed Temporomandibular Joint Pain And Dysfunction Induced By Whiplash Trauma – (pdf 566 kB)
The Quebec Task Force on Whiplash-Associated Disorders urged for controlled, prognostic studies of symptoms after whiplash trauma. The authors conducted a study that met the design requirements to enhance knowledge about short-term and long-term temporomandibular joint (1 pain, dysfunction or both induced by whiplash trauma.

Clinical Practice    2007 August   – S1084-91       1991 Nr.3 s333-6

 2006

Sender epikrisen med pasientene
I løpet av de neste årene skal alle helseforetak i Helse Øst RHF begynne å tilby epikrisen til pasientene etter endt behandling. En billig ordning, med enormt stor effekt for pasientene, sier Elisabeth Arntzen i Helse Øst.

Dagens Medisin     08.12.2006    Tilgjengelig som pdf (24 kB)

Kan for lite om søvnplager
Ti prosent av alle nordmenn har langvarige søvnplager. Likevel får ikke medisinstudentene i Oslo mer enn én times undervisning om fenomenet i løpet av studiet.

Dagens Medisin     22.06.2006     –    Tilgjengelig som pdf (27 kB)

Smerter, gleder – og lyst til å leve
Fra ‘Legeliv’, Dagens Medisin 12/06.

Dagens Medisin      22.06.2006     Tilgjengelig som pdf (24 kB)

EU-dommen fastslår at medisinske vurderinger av den enkelte pasients helse
EU-dommen fastslår at medisinske vurderinger av den enkelte pasients helsesituasjon skal være avgjørende for ventetid på behandling, skriver Hans-Petter Aarseth.

Dagens Medisin       22.06.2006 2006 – Tilgjengelig som pdf (22 kB)

Ansetter årlig 200 leger ulovlig
Sykehus bryter loven ved å ansette langt flere leger enn de har fått tillatelse til. Over 200 leger ansettes hvert år i stillinger som man ikke kan gjøre rede for, ifølge leder Per Meinich i Yngre legers forening (Ylf). Enkelte helseforetak har opprettet 40-50 flere stillinger enn tillatt, sier underdirektør Grethe Kolloen i Nasjonalt råd.

Dagens Medisin    17.08.2006

Rettsmedisinerne vil ha spesialisering
Norsk rettsmedisinsk forening har lenge ivret for en spesialistutdanning, men verken Legeforeningen eller myndighetene har tatt ballen. Foreningen har selv begynt å holde poenggivende kurs for sakkyndige i rettsvesenet.

Dagens Medisin   06.04.2006    –  Tilgjengelig som pdf (29 kB)

Griper inn etter journalhendelse
På anmodning begrenset Stavanger Universitetssjukehus tilgangen til pasientens journal, men advarte mot dårligere service. Helsetilsynet i Rogaland ber nå om en redegjørelse for håndteringen av elektronisk pasientjournal. Datatilsynet er i gang med tilsyn.

Dagens Medisin   27.02.3006    –   Tilgjengelig som pdf (25 kB)

I en dyp mørk brønn – (pdf 63 kB)
Vi lever i et samfunn hvor mennesker i stor grad verdsettes ut fra prestasjoner og ferdigheter. Hvis en person blir rammet av en kronisk lidelse som plasserer vedkommende på sidelinjen i samfunnet, er selvtillit og selvrespekt noe av det første som svekkes. Helsearbeidere med mangelfull forståelse for dette vil i mange tilfeller forsterke pasientens følelse av utilstrekkelighet. Personer med kroniske smerter uten noen sikker diagnose er spesielt utsatt for negativ behandling fra helsepersonell.

Tidsskriftet     –    Dato: 2006 Nr.7 S942

Hører heller på venner enn på forskere – (pdf 107 kB)
Ryggpasienter forstår forskningsbasert informasjon, men foretrekker ofte informasjon fra venner og kjente når de skal ta stilling til hvilken behandling de skal velge.

Tidsskriftet –    Dato: 2006 Nr.13-14 S1718

Magnetic Resonance Spectroscopy Detects Biochemical Changes in the Brain Associated with Chronic Low Back Pain: A Preliminary Report – (pdf 107 kB)
Magnetic resonance (MR) spectroscopy is a noninvasive technique that can be used to detect and measure the concentration of metabolites and neurotransmitters in the brain and other organs.

Anesthesia Analgesia    Dato: 2006 S1164-8

Oversettelse av artikler – (pdf 271 kB)
Alice Reite, sivilarkitekt og selv nakkeskadd, har oversatt artiklene «Whiplash injuries can be visible by functional Magnetic Resonance Imaging» av lege Bengt Johansson og «Whiplash can have lesions» av dr. Nikolai Bogduk til norsk.
(Originalartiklene er å lese lengre nede på siden.)

Pain research and management  –    Translatør: Alice Reite
Dato: 2006 – oversatt mars 2007

Whiplash injuries can be visible by functional Magnetic Resonance Imaging – (pdf 1,4 MB)
Helsevitenskapelig artikkel av den svenske legen og nakkespesialist Bengt Johansson. Hans artikkel ble i høst publisert i tidsskriftet «Pain research and management». Bengt Johansson skriver om hvor komplisert det er å diagnostisere ligamentskader og andre alvorlige typer skader øverst i nakkeregionen, men også hvor viktig det er å få dem bekreftet. Johansson skriver videre at disse alvorlige nakkeskadene kan visualiseres ved hjelp av funksjons MRI-røntgenundersøkelser (fMRI), en metode som blant annet den tyske nevroradiologen dr. Eckhard Volle og den finske nevroradiologen dr. Vantaan Magneetti utfører.

Utgiver: Pain research and managementDato: 2006 Nr.3 S197-9

Whiplash can have lesions – (pdf 81 kB)
Dr. Nikolai Bogduk har i tidsskriftet «Pain research and management» kommentert Johansson sin artikkel. Bogduk er kjent for å være negativ til MR-undersøkelser som bevis på skader av nakkens ligamenter, men ifølge kommentaren til Johansson sin artikkel har han tydeligvis endret sin oppfatning hva funksjonell MR-undersøkelse (fMRI) angår.

Pain research and management     2006 Nr.3 S155

Functional KineMRI in whiplash patients – (pdf 193 kB)
Vantaan Magneetti Oy, Vantaa, Finland har siden 2003 utført funksjonell kineMRI undersøkelser av nakkeskadde pasienter. Han har siden da utført omkring 150 undersøkelser. Det har vært mye diskusjon om slike undersøkelsers «troverdighet», og det har ført til at forfatterne av artikkelen her har utført en kontroversiell undersøkelse av denne undersøkelsesmetoden ved ORTON Rehabilitation Centre i Helsingfors, Finland. Undersøkelsesområdet i nakken er konsentrert til C0-CII, hvor man ville sammenligne signalene fra alarligamentene og bevegeligheten mellom CI og dens.

European Society of Musculoskeletal Radiology (ESSR)     2006 Juni
Diagnostisering og behandling av nakkeslengskader
Akutte nakkeslengskader forekommer hos 3-5 % av alle personer som har vært utsatt for en nakkeslengskademekanisme etter biluhell (Whiplash Associated Disorder (WAD) grad 1 og 2). Dette tilsvarer ca 2 000 nye tilfeller hvert år. Om lag 10 % av disse utvikler kroniske plager. Både diagnostisering og behandling av personer med nakkeslengskader er omdiskutert. Det skyldes i stor grad mangel på objektive diagnostiske kriterier. Det er også stor usikkerhet om hvilke behandlingsmetoder som er virksomme.
Rapporten er bestilt av Sosial- og helsedirektoratet og Helse Bergen.

Nasjonalt kunnskapssenter for Helsetjenesten     2006 April
Nakkeslengassosierte nakkeskader – (Aarseth-rapporten) linken er utgått
Rapporten om diagnostikk og behandling av nakkeslengassosierte skader [ whiplash associated disorders (WAD)], er utarbeidet av en ekspertgruppe oppnevnt av Avdeling for spesialisthelsetjenester i Sosial- og helsedirektoratet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Rapporten omtaler ikke WAD-grad 0 og 4 etter klassifikasjonen utarbeidet av Quebec Task Force i 1995. I tillegg til at rapporten omhandler diagnostikk og behandling etter anbefaling av arbeidsgruppen, inneholder den også et kapittel der Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (NAKS) har gjenomgått internasjonal litteratur for gi en oppdatering om hva som er dagens kunnskapsgrunnlag for diagnostikk og behandling av disse nakkeskadene.

Sosial- og helsedirektoratet    22.03.2006

 2005

Kan ikke si opp blakke pasienter
En fastlege kan ikke si opp en pasient som ikke betaler for seg. I utgangspunktet må legen – på samme måte som andre nærings-drivende – benytte seg av purringer og eventuell iverksettelse av inkasso i henhold til bestemmelsene i inkassoloven.

Dagens Medisin     18.08.2005  – Tilgjengelig som pdf (23 kB)

Legene mener personvernet uthules
Allmennlegene er fortørnet over at de skal forplikte seg til å gi trygdekontorene fortrolige pasientopplysninger. Det innebærer både journal og epikrise i forbindelse med kontroll av forskriving av medisin på blå resept.

Dagens Medisin    23.06.2005     . Tilgjengelig som pdf (24 kB)

Misfornøyd med nødløsning
Det er opprettet en smerteenhet ved Telemark sykehus for Trond Stokkes pasienter. – Dette er en nødløsning vi ikke er fornøyd med, sier Johnny Stausholm på vegne av Nakkeskaddes aktivitetsgruppe.

Dagens Medisin   09.06.2005  – Tilgjengelig som pdf (26 kB)

Legekontrollen
Presidenten i Legeforeningen, Hans Kristian Bakke, mener staten går for langt ved å tillate andre enn legene henvisningsrett til spesialisthelsetjenesten. Han mener for eksempel at verken optikere eller tannleger bør få slike rettigheter og at pasientene bør ta turen innom sin fastlege før spesialistene koples inn.

Dagens Medisin     27.05.2005      -Tilgjengelig som pdf (23 kB)

Mer og bedre helse med paragraf 9
Når 10 a-søknadene behandles lokalt, er det også fare for at det blir forskjellsbehandling. Ulike oppfatninger blant ledere og subkulturer ved enkelte trygdekontorer kan medføre at søknader med samme indikasjon blir helt ulikt behandlet fra et geografisk område til et annet, skriver Per S. Thoresen.

Dagens Medisin      27.05.2005      –  Tilgjengelig som pdf (24 kB)

Mistet rekvireringsretten
Statens Helsetilsyn trekker tilbake lege Trond Stokkes rekvireringsrett for legemidler i gruppe A og B i et ferskt vedtak.

Dagens Medisin   23,05.2005    –   Tilgjengelig som pdf (15 kB)

Smerteekspert mister trolig rekvireringsrett
Lege Trond Stokke mister etter all sannsynlighet retten til å skrive ut medisiner i legemiddelgruppe A og B. Dermed får han ikke fortsette sin driftsavtale med Helse Sør, selv om Stokke nå sier at han er villig til å endre sin praksis.

Dagens Medisin   13.05.2005  –    Tilgjengelig som pdf (20 kB)

Avliver myter om prolapskirurgi
Bare fire prosent av pasientene som opereres for skiveprolaps i ryggen, blir verre. Dårligst prognose har pasienter med langvarig sykmelding, til tross for små helseplager.

Dagens Medisin   11.03.2005  –    Tilgjengelig som pdf (19 kB)

En till synes obetydlig incident i trafiken … – (pdf 238 kB)
Från att ha varit en helt frisk, högavlönad kirurg med golf, joggning och trädgårdsskötsel som fritidsintresse är jag nu helt invalidiserad. Enligt försäkringsbolaget har mina skador inget samband med den trafikolycka jag för sju år sedan drabbades av. Men kan man tro att ett visst trauma alltid ger upphov till en viss sorts skada som kan bedömas och behandlas enligt en uppgjord lista?

Läkartidningen   Dato: 2005     Nr.45 S3400-2

Head Position and Impact Direction in Whiplash Injuries: Associations with MRI-Verified Lesions of Ligaments and Membranes in the Upper Cervical Spine – (pdf 89 kB)
In the present study, we compared magnetic resonance imaging (MRI) findings of soft tissue structures in the upper cervical spine between whiplash-associated disorder (WAD) patients and population-based control persons, and examined whether MRI-verified abnormalities in WAD patients were related to accident-related factors hypothesized to be of importance for severity of injury.

Journal of Neurotrauma    Dato: 2005    Nr.11 S1294-1302

Head Position and Impact Direction in Whiplash Injuries: Associations with MRI-Verified Lesions of Ligaments and Membranes in the Upper Cervical Spine – (pdf 250 kB)
The aim of this study was to explore whether reported pain and functional disability in whiplashassociated disorders (WAD) patients is associated with lesions to specific soft tissue structures in the upper cervical spine, as assessed by MRI. Pre-selected structures for MRI assessment included the alar ligaments, the transverse ligament, the tectorial and the posterior atlanto-occipital membranes.

Journal of Neurotrauma     2005 Nr.4 S466-75

Exclusion of Unstable Cervical Spine Injury in Obtunded Patients with Blunt Trauma: Is MR Imaging Needed when Multi-Detector Row CT Findings Are Normal? – (pdf 297 kB)
To retrospectively determine what information, if any, magnetic resonance (MR) imaging of the cervical spine in obtunded and/or «unreliable» patients with blunt trauma adds to multi- detector row computed tomography (CT) of the entire cervical spine (including routine multiplanar sagittal and coronal reformations) when the CT findings are normal.

Radiologi    Dato: 2005 237 S106-13

Guidelines on Basic Training and Safety in Chiropractic – (pdf 503 kB)
WHO utga i 2005 retningslinjer for grunnleggende utdannelse og sikkerhet innen kiropraktikk. Blant annet står det på side 22 i dokumentet (kap. 3 – Contraindications to joint manipulation by category of disorder) beskrevet retningslinjer om behandling av dårlig nakke – revmatiske nakker, instabile nakker, nakker med ødelagte ligamenter etc.

WHO    2005

2004

Barn bør hoppe alene på trampoline
Tre personer fikk alvorlige nakkeskader i Trondheim på grunn av trampolinehopping. Nesten alle trampolineskader skjer når flere barn hopper sammen.

Dagens Medisin   05.11.2004   –    Tilgjengelig som pdf (25 kB)
Fem ganger så mange diagnostiske feil
Nyutdannede leger som går lange skift, begår 36 prosent flere alvorlig medisinske feil enn når de har kortere skift og færre timer pr. uke. Antall diagnostiske feil var 5,6 ganger høyere i løpet av vakter på 34 timers lengde enn ved kortere vakter.

Dagens Medisin    04.11.2004     – Tilgjengelig som pdf (24 kB)

Uforsvarlig lange vakter
Leger er ikke overmennesker og bør ikke operere eller utføre annen pasientbehandling etter 18 timer uten særlig søvn. Det er på tide vi tar alvorlig at uforsvarlig lange vakter kan føre til feilbehandling, sier overlege Gert Tollesson ved Nevrokirurgisk avdeling på Rikshospitalet.

Utgiver: Dagens Medisin   –   Tilgjengelig som pdf (28 kB)
Blind tro på sakkyndige
Rettsapparatet stoler ofte blindt på de medisinske ekspertene, mener høyesterettsadvokat Pål Mitsem.

Dagens Medisin   30.04.2004  –  Tilgjengelig som pdf (28 kB)

Vil se på nakkepasienter
Nasjonalt senter for spinale lidelser i Trondheim har startet et forskningsprosjekt for å finne ut om pasienter med plager etter nakkesleng kan hjelpes ved kirurgi. De ønsker å kartlegge forandringene i nakkens leddbånd.

Dagens Medisin     11.03.2004 –   Tilgjengelig som pdf (21 kB)

Ligament Injury After Side Impact Collisions
The last ten years have seen great progress in our understanding of how people can be injured in rear-end auto collisions. Side impact collisions are also a common accurrence, but researchers have largely neglected these types of injuries. Finally, a new German study has investigated the issue of side-impact collisions.

Injury Briefing     2004 August

Percutaneous Intradiscal Radiofrequency Thermocoagulation for Chronic Discogenic Low Back Pain
Low back pain is an extremely common condition that affects up to 20% of the U.S. population. Pain may be caused by many different factors, including rupture or damage to the intervertebral disc. One method of percutaneous intradiscal radiofrequency thermocoagulation is called intradiscal electrothermal therapy.

Technology Evaluation Center (TEC)  Februar   2004

Muskel Skjelett Tiåret 2000-2010 –linken er utgått
Nakkeplager – Nakkeplager kan defineres som smerter og plager i nakke eller cervikal delen av ryggsøylen. Det kan være vanskelig å avgrense plager fra øvre rygg, nakke og skuldre, og tallene for forekomst varierer mellom ulike studier.

Utgiver: Nasjonalt ryggnettverk
Dato: 2004

The Mechanism of the Whiplash Injury
In conclusion, we now have evidence that the anatomical structures most commonly injured in low speed whiplash injuries are the zygapophyseal (facet) joints and we have a mechanism to explain how this injury occurs.

Weitz Sprots – Chiropractic and Rehabilitation      2004

2003

MR Analysis of the Transverse Ligament in the late stage of Whiplash Injury – (pdf 2,6 MB)
To analyse and classify structural changes in the transverse ligament in the late stage of whiplash injury by use of high-resolution MRI, and to evaluate the reliability of our classification.

Utgiver: Acta Radiologica
Dato: 2003 Nr.44 S637-44

Rapport – Affeksjon av det visuelle system ved øvre cervical skader. – (pdf 13 MB)
Rapport skrevet av studerende, Inga-Britt Kjellevold Haugen og Jan Richard Bruenech, ved Høgskolen i Buskerud: Nakkesleng kan gi opphav til et bredt spekter av klinisk manifestasjoner, inklusive endringer i visuelle funksjoner som akkomodasjon og okulær motorikk. De nevnte symptomer er eksempler på at funksjonsnedsettelse kan oppstå i det autonome så vel som det somatiske nervesystem, og illustrerer hvordan det nevrologiske mangfold i det visuelle system kan synliggjøre affiserte strukturer eller områder.

Høgskolen i Buskerud     2003

Mangler gode verktøy for å avdekke whiplash (side  8 )
NIMI gjennomførte nylig en tverfaglig kongress med whiplash som tema. En bredt sammensatt fagkomité hadde fått tak i forelesere med ulik tilnærming til problemstillingen. Vi fikk dermed belyst problematikken fra mange ulike ståsteder, sier Knut Jæger Hansen.

Fysioterapeuten    Dato: 2003 Nr.11

Cervikogen hodepine
Resultater og fortolkning. En rekke anatomiske strukturer i nakken kan ha sammenheng med cervikogen hodepine, for eksempel vertebralarterie med omgivende sympatisk nervepleksus, spinalnerverøtter, mellomvirvelskiver og fasettledd. Hodepinen er i perioder konstant, men likevel fluktuerende i intensitet.

Tidsskriftet    2003 Nr.19 s2701-4

Bare hodepine – Store plager
De fleste kan tolerere litt hodepine av og til, men for enkelte kan hodesmerter formørke tilværelsen totalt.

Tidsskriftet     Dato: 2003 Nr.19 s2695    – pdf

Norsk Pasientskadeerstatning eller egen ansvarsforsikring? 
Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) dekker skader som faller innenfor lovens virkeområde. Virksomhet som faller utenfor loven må sikres ved egen ansvarsforsikring.

Utgiver: Tidsskriftet    2003 Nr.5, 6

Trenger helsevesenet begrepet sykdom?
Hvorfor trenger vi begrepet sykdom? Det tradisjonelle svaret på dette spørsmålet er at sykdomsbegrepet er grunnleggende for å tildele rettigheter, frita fra plikter, for vitenskapelig å identi-fisere og klassifisere enkeltsykdommer og for helsepolitisk å definere og avgrense helse-vesenets anliggender.

Tidsskriftet      2003 Nr.4 s487-90     Tilgjengelig som pdf (50 kB)

 2002

Skole for hodepine
Et nytt rehabiliteringsopplegg for pasienter med hodepine og migrene har gitt så gode resultater at Norsk Migreneforbund starter landets første hodepineskole.

Dagens Medisin 02.07.2002

2001

Må utlevere sensitive opplysninger
Allmennleger er opprørt over at forsikringsselskapene i stadig større grad krever innsikt i journalene. Som mottiltak vurderer nå en trondheimslege å innføre to journaler; en intern og en offentlig.

Dagens Medisin   05.04.2001   Tilgjengelig som pdf (30 kB)

Ulykker gir flere uføre
Færre og færre dør som følge av ulykker her i landet, men stadig flere blir uføretrygdet av skadene de pådrar seg. En ny undersøkelse antyder at bedre medisinsk behandling redder folk til uførhet.

Dagens Medisin   08.03.2001      08.03.2001  –    Tilgjengelig som pdf (23 kB)

SMM-Rapport 5/2000 – Nakkeslengskade, Diagnostikk og evaluering
I Storingets spørretime ble det 04.05.97 reist spørsmål om hvilken kunnskap helsepersonell har om pasienter som får varige skader i trafikken. Det ble foreslått å se på hva internasjonal forskning har avdekket vedrørende hode-/nakkeskader. Etter dette tok Sosial- og helsedepartementet kontakt med Senter for medisinsk metodevurdering (SMM) og ba om å få utredet status for diagnostikk og evaluering av pasienter utsatt for nakkesleng i Norge. Statens Helsetilsyn hadde allerede nedsatt en ekspertgruppe som skulle ta for seg temaet. For å oppnå en koordinering av arbeidet foreslo man at Senter for medisinsk medtodevurdering skulle forestå utredningen ut fra den gruppen Helsetilsynet allerede hadde nedsatt.

Kunnskapssenteret    2000

SMM-Nyhetsbrev 4/2000 – Nakkeslengskade
Til tross for at antallet rapporterte nakkeslengskader har økt de ti siste årene, mangler det god forskning om årsakene til symptomer og plager. En ekspertgruppe ved SMM har foretatt en metodevurdering av litteraturen omkring nakkeslengskader.

Kunnskapssenteret     2000

Fortsatt uklarhet om nakkeslengskader
Det er ikke mulig å påvise årsakssammenheng mellom nakkeskade og kroniske plager, men man kan heller ikke utelukke at det er en sammenheng. Mer forskning er nødvendig.

Tidsskriftet     2000 Nr.39 S3612     –   Tilgjengelig som pdf (19 kB)

Nakkeskader
Brudd i nakkevirvlene kan forekomme, alene eller i forbindelse med leddbåndskader. Igjen er det viktige stabiliteten i nakken, og faren for ødeleggelse av ryggmargen. De mest bagatellmessige brudd eller brist i en nakkevirvel kan være helt ufarlige, og behandles kun med en nakkekrave i noen uker til måneder. Hvis det foreligger ustabilitet med ryggmargsskade eller fare for dette, kan det igjen være nødvendig med en operasjon. Kirurgen kan feste de løse hvirvlene til hverandre for å begrense skadene, men skader som allerede har oppstått i ryggmargen, kan det ikke gjøres noe med.

NettDoktor      14.07.2000   –    Tilgjengelig som pdf (72 kB)

 1999

Lege for enhver pris?
Helseministeren har bestemt seg for ikke å lempe på norskkravene for utenlandske leger som søker jobb i Norge. Det er en klok avgjørelse. Med jevne mellomrom dukker slike ideer opp, vi får håpe at helseministerens raske reaksjon har satt en stopper for diskusjonen om denne typen lettvinte løsninger for lang tid fremover.

Dagens Medisin   27.05.1999    –    Tilgjengelig som pdf (21 kB)

2000

Skole for hodepine
Et nytt rehabiliteringsopplegg for pasienter med hodepine og migrene har gitt så gode resultater at Norsk Migreneforbund starter landets første hodepineskole.

Utgiver: Dagens Medisin
Dato: 2002 07/2
Tilgjengelig som pdf (27 kB)

 1999

Betalt av Storebrand
Hos overlege Helge Schirmer får hver pasient fem timer til rådighet for samtaler og utredning. Han sørger for at hver pasient er ferdig spesialistutredet innen maks fem uker. Likevel vil ingen fra det offentlige helsevesenet komme og se hva han gjør. Kanskje fordi forsikringsselskapet Storebrand finansierer virksomheten han driver. Pasientene er svært fornøyde.

Dagens Medisin      11.02.1999     – Tilgjengelig som pdf (24 kB)

Kirurgisk behandling av den reumatiske nakke – (pdf 501 kB)
Cervikalcolumna er ofte involvert i den patologiske prosess hos pasienter med reumatioid artritt. Ulike patofysiologiske mekanismer forårsaker forandringer i ligamenter, bein og brusk og fører til tre kliniske bilder: atlantoaksial dislokasjon, subaksial instabilitet og vertikal dislokasjon. Alle disse syndromene fører til instabilitet og kan medføre kompresjon av medulla og ververøtter. Vertikal dislokasjon kan også medføre kompresjon av hjernestammen.

Utgiver: Tidsskriftet
Dato: 1998 Nr.25 S3965-9

Atlantoaksial rotasjonsfiksasjon – (pdf 2,1 MB)
Atlantoaksial rotatasjonsfiksasjon er en tilstand hvor Atlas låses i en rotert stilling i forhold til Axis. Tilstanden er en viktig årsak til torticollis. Den er hyppig hos barn og unge voksne. De viktigste utløsende faktorer er traumaer mot nakken og halsinfeksjoner, men lidelsen kan også oppstå spontant. Fiksasjonens patogenese er ikke klarlagt.

Utgiver: Tidsskriftet

Skroll til toppen