Endringer i pasientjournalloven m.m. (pasientens prøvesvar i nasjonal kjernejournal)

Tilråding fra Helse- og omsorgsdepartementet 31. mars 2023, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Støre)

Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår en endring i forskriftshjemmelen knyttet til nasjonal kjernejournal i pasientjournalloven § 13. Endringen skal klargjøre at flere opplysningstyper kan inkluderes i nasjonal kjernejournal, blant annet prøvesvar. Hensikten med forslaget er i første omgang å gjøre laboratorie- og radiologisvar lettere tilgjengelig for helsepersonell og innbyggerne. Departementet foreslår samtidig en teknisk endring i pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2 første ledd.

Prop. 91 L (2022–2023)

Retten til valg av behandlingssted gjelder fortsatt

Misforståelse om rett til å velge behandlingssted

Retten til å velge behandlingsted gjelder fortsatt, selv om ordningen med fritt behandlingsvalg ble avviklet ved årsskiftet. Det er uheldig at uriktig eller unyansert informasjon spres i befolkningen.

Les hele saken her

Dagens medisin 27. mars 2023

TMD – Temporomandibulær dysfunksjon

Mange nakkeskadde sliter også med TMD – en fellesbetegnelse for dysfunksjon og smerte relatert til tyggemuskulatur og/eller kjeveledd med omliggende strukturer. TMD er et samlebegrep og ikke en egn diagnose med en diagnosekode.

Helsedirektoratet har gitt ut en retningslinje som gir anbefalinger og råd om utredning, behandling og behandlingsforløp for de vanligste diagnosene relatert til TMD:

  • Myalgi (muskelsmerte)
  • TMD-relatert hodepine
  • Artralgi (leddsmerte)
  • Forskyvning av leddskive med normalisering
  • Degenerativ kjeveleddsykdom (osteoartritt/-artrose)
  • Forskyvning av leddskive uten normalisering, med eller uten begrenset gapeevne
  • Hypermobilitet

Nettkurs: Mer liv – mindre smerte

Lasse Aakervik som er Fysioterapeut, MNFF har de siste to årene utviklet et nettkurs, «Mer liv – mindre smerte». Kurset har tidligere blitt gjennomført som et terapeutledet/veiledet kurs (med u.t som veileder). 

Han tar en pause fra veiledete nettkurs inntil videre, og legger heller fokus på å følge opp deltakerne i en privat Facebook-gruppe – hvor kursdeltakere kan gå igjennom kursmaterialet når det passer for den enkelte.

Tilbakemeldingene på kurset har vært svært gode, men en av tankene bak å fortsette nettkurset med ny plattform, er muligheten for langvarig fellesskap, støtte og samarbeid. Han ser at tidligere kursdeltakere kan ha behov for nettopp det, for å lykkes med å gjennomføre ønskede endringer.

I gruppa vil man også motta nyttig informasjon og inspirasjon – over tid. 

Kostnaden på terapeutledet kurs var 1000 kr, men prisen er betraktelig redusert nå. 

Kurset er nå tilgjengelig for 200kr via www.smerteskolen.com

Kursavgiften inkluderer evigvarende tilgang på kursmaterialet og FB-gruppa. 

5% av omsetningen doneres også til Sykehusklovnene!