Informasjon om ny rapport om hva som skal til for å tilpasse et lærings- og mestringstilbud for menn

Oslo Universitetssykehus


Til Interesse- og brukerorganisasjoner

Oslo universitetssykehus har sammen med Reform –ressurssenter for menn gjennomført et prosjekt knyttet til hvordan tilpasse et lærings- og mestringstilbud til menn.

Utgangspunktet for prosjektet var at menn er underrepresentert som deltagere i lærings- og mestringstilbud og at det er viktig å kunne gi et tilbud som er tilpasset menn . Det er fokusgruppeintervju med menn og pårørende til menn som er grunnlaget for resultatene fra prosjektet som presenteres i denne nylig utgitte rapporten:

Å være mann og håndtere sykdom – en utfordring

Vi håper og tror rapporten kan gi nyttig informasjon og inspirasjon for alle som arbeider med lignende tilbud og for  for menn som er rammet av sykdom eller skade, og for deres pårørende.

Ytterligere presentasjon av rapporten og selve rapporten finnes her:

http://www.oslo-universitetssykehus.no/omoss_/avdelinger_/likeverdige-helsetjenester_/Sider/Mannehelse.aspx

Dersom det er interesse for en grundigere presentasjon av materialet, kan avtale gjøres om foredrag om menn, mannlighet og helse.

Skriv til are@reform.no  eller ring 917 24 293, eller hege.linnestad@ous-hf.no

 Mvh Eva Bjørnsborg

spes.rådgiver

Stab samhandling og internasjonalt samarbeid

Seksjon for likeverdig helsetjeneste

Skroll til toppen