Yrkesskadeerstatning til vernepleier

Vernepleier ble tilstått yrkesskadeerstatning.

Dom om yrkesskadeerstatning. Vår klient var i arbeid ved en HVPU- institusjon i Nordland da hun ble angrepet og lugget kraftig av en bruker. Hun ble påført en varig skade i hode og nakke, og falt ut av arbeid. Vi vant saken i Rana tingrett, men KLP anket til lagmannsretten. Selv om en behandlingsfeil var årsak til at skadelidte fikk en betydelig forverring en stund etter skaden ble hun tilkjent full yrkesskadeerstatning i lagmannsretten i Tromsø.

Vernepleier ble tilstått yrkesskadeerstatning

Hålogaland lagmannsrett – dom. Yrkesskadeerstatning. Yrkesskade. Erstatning.

 Avsagt: 15.11.2011 Saksnr.: 11-057306ASD-HALO Saksgang: TRANA-2010-144683, LH-2011-057306

Høyesteretts ankeutvalg: Anke fra KLP Skadeforsikring AS over lagmannsrettens dom ikke tillatt fremmet for Høyesterett, jf tvisteloven § 30-4, HR-2012-00422-U, (sak nr. 2012/100).

Les hele saken her.

Av Einar Lohne 26.05.2016.

Skroll til toppen