ERSTATNINGSOPPGJØR

I boken gir advokat Einar Lohne en fremstilling av regler og muligheter for å oppnå erstatning for en nakkeskade. Boken er praktisk rettet, og henvender seg blant annet til skadelidte som ønsker å delta i sin egen erstatningssak. I boken gis også en oversikt over hva som skal til for å gjenoppta en avsluttet sak når skadefølgen har forverret seg.

For medlemmer av LFN er prisen kr 200. For andre kr 300. Av salgssummen tilfaller halvparten LFN. Boken kan bestilles på epost: erstatning@ladv.no

Merk bestillingen med om du er medlem eller ikke i LFN.

Sandra (23) brakk nakken i førstegangstjenesten – får ikke erstatning

Sandra fikk varige mén i førstegangstjenesten. Likevel nekter Statens pensjonskasse henne yrkesskadeerstatning.

– Man tror man er forsikra, men så er man egentlig ikke det, sier Sandra Myrskog Kronberg.

Snart har det gått to år siden hendelsen som skulle forandre livet hennes for alltid.

Nå kjemper hun en kamp mot Statens pensjonskasse, som mener hun ikke har rett på yrkesskadeerstatning.

– Statens pensjonskasse tolker lovverket feil, mener Sandras advokat Lars Morten Bjørkholt.

Saken ble først omtalt i Forsvarets Forum.

Les hele saken her.

TV2.no

Yrkesskadeerstatning til vernepleier

Vernepleier ble tilstått yrkesskadeerstatning.

Dom om yrkesskadeerstatning. Vår klient var i arbeid ved en HVPU- institusjon i Nordland da hun ble angrepet og lugget kraftig av en bruker. Hun ble påført en varig skade i hode og nakke, og falt ut av arbeid. Vi vant saken i Rana tingrett, men KLP anket til lagmannsretten. Selv om en behandlingsfeil var årsak til at skadelidte fikk en betydelig forverring en stund etter skaden ble hun tilkjent full yrkesskadeerstatning i lagmannsretten i Tromsø.

Vernepleier ble tilstått yrkesskadeerstatning

Hålogaland lagmannsrett – dom. Yrkesskadeerstatning. Yrkesskade. Erstatning.

 Avsagt: 15.11.2011 Saksnr.: 11-057306ASD-HALO Saksgang: TRANA-2010-144683, LH-2011-057306

Høyesteretts ankeutvalg: Anke fra KLP Skadeforsikring AS over lagmannsrettens dom ikke tillatt fremmet for Høyesterett, jf tvisteloven § 30-4, HR-2012-00422-U, (sak nr. 2012/100).

Les hele saken her.

Av Einar Lohne 26.05.2016.

Barneerstatningen snart sikret

personskade

For 23 år siden begynte forbundets arbeid for å styrke barns rettsikkerhet, og den eneste grunnen til at det har tatt så lang tid er politikernes manglende forståelse for problemet.

Etter utallige brev, avisartikler, møter med statsråder, statssekretærer, stortingspolitikere, komiteer og utvalg gir forbundets arbeid endelig resultat. Tirsdag sendte justiskomiteen sin innstilling til Stortinget der de endelig foreslår bedre erstatningsregler for barn og unge.

Personskadeforbundet LTN mener at barn som ble skadet før fylte 16 år har blitt systematisk underkompensert i snart et kvart århundre, noe som utelukkende skyldes politikernes manglende forståelse og handlingsvilje. – Vi er spente på å se om staten nå tar ansvar for den urettferdigheten de har påført barna i denne perioden, sier en engasjert assisterende generalsekretær Per Oretorp

. Vi har både i brevs form og i høringer bedt om at dette må få tilbakevirkende kraft.

Dette er en seier for rettsikkerheten, men en seier med bismak når vi tenker på alle de barna som ikke fikk den erstatningen som våre folkevalgte alltid har ment de skulle ha, avslutter Oretorp.

Pesonskadeforbundet 20.11.2015