Rapport kunnskapssenteret

magnet

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fremskaffer og formidler kunnskap om effekt av metoder, virkemidler og tiltak og om kvalitet innen alle deler av helsetjenesten.

Målet er å bidra til gode beslutninger slik at brukerne får best mulig helsetjenester. Kunnskapssenteret er formelt et forvaltningsorgan under Helsedirektoratet, men har ingen myndighetsfunksjoner og kan ikke instrueres i faglige spørsmål.
Kunnskapssenteret vil takke Niels Gunnar Juel for å ha bidratt med sin ekspertise i dette prosjektet. Kunnskapssenteret tar det fulle ansvaret for synspunktene som er uttrykt i rapporten.


Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Oslo, oktober 2014

Atlantoaksial rotasjonsfiksasjon – en årsak til torticollis

nakke2

I perioden 2004 – 2010 ble seks barn operert for antlantoaksial rotasjonsfiksasjon ved Oslo Universitetssykehus, Oslo

En sjelden, men viktig årsak til torticollis hos barn er atlantoaksial rotasjonsfiksasjon. Dersom pasienten går udiagnostisert i mer enn tre måneder, er kirurgi som oftest eneste behandlingsalternativ. I denne artikkelen presenterer vi våre erfaringer med operativ behandling av sent diagnostisert atlantoaksial rotasjonsfiksasjon hos barn.

Tidsskrift for den norske legeforening 05. mars 2013

Artikler om diagnostisering av nakkeskader

To artikler av kjente spesialister innen nakkeskade:• Nakkeslengskader kan påvises ved funksjonell MRI. Av dr. Bengt H. Johansson, MD• Nakkesleng og skader. Av dr. Nicolai Bogduk MD, PhD, DSc

Whiplash injuries can be visible by functional Magnetic Resonance Imaging

Alice Reite, sivilarkitekt og selv nakkeskadd, har oversatt artiklene «Whiplash injuries can be visible by functional Magnetic Resonance Imaging» av lege Bengt Johansson og «Whiplash can have lesions» av dr. Nikolai Bogduk til norsk.
(OBS: Originalartiklene er å lese lengre nede på siden.)

Les artikkelen her.

Utgiver: Pain research and management
Forfatter: Lege Bengt Johansson og Dr. Nikolai Bogduk
Translatør: Alice Reite
Dato: Utgitt høsten 2006 – oversatt mars 2007.

Rapport fra den svenske Socialstyrelsen

Inventering av vetenskaplig dokumentation av två kirurgiska behandlingsmetoder vid skador orsakade av whiplashvåld samt förutsättningar för att göra vetenskapliga studier av dessa metoder i Sverige Utgiver: Socialstyrelsen, Sverige
Dato: Februar 2007.

Kommentar til rapport fra Socialstyrelsen – av Bengt Johansson

Med anledning av kritiska kommentarer som undertecknad tillställt bland annat Socialstyrelsen avseende ovan nämnda rapport har styrelsen 2007-02-12 gjort ett förtydligande till vilket hänvisas bilagt.

Styrelsen har fortsatt inte kunnat förklara vad det är för särskilt skäl till att fokusera instabilitet i nackens övre segment då de orsakas av whiplashvåld jämfört med annat trauma som exempelvis direktvåld. Att myndigheten fortsätter att använda det begreppet kan kritiseras mot vad som anges i Whiplashkommissionens rapport sidan 37:

”Den oklara definitionen av ´whiplash´ har möjliggjort vida tolkningar vilket sannolikt varit orsak till många missförstånd med åtföljande negativa effekter för patienterna”.

Den fråga som här berörs är bedömning av hur instabilitet i nackens övre segment diagnostiseras och behandlas. För att inte förvirra begreppen är det angeläget att Socialstyrelsen därvid använder sig av begreppet ”instabilitet” och inte inför ovidkommande begrepp.

Skribent: Bengt Johansson, Sverige
Dato: Februar 2007.

Artikkel av Bengt Johanssonom diagnosering av nakkeskader

Ny helsevitenskapelig artikkel av den svenske legen og nakkespesialist Bengt Johansson. Hans artikkel ble i høst publisert i tidsskriftet «Pain research and management». Bengt Johansson skriver om hvor komplisert det er å diagnostisere ligamentskader og andre alvorlige typer skader øverst i nakkeregionen, men også hvor viktig det er å få dem bekreftet. Johansson skriver videre at disse alvorlige nakkeskadene kan visualiseres ved hjelp av funksjons MRI-røntgenundersøkelser (fMRI), en metode som blant annet den tyske nevroradiologen dr. Eckhard Volle og den finske nevroradiologen dr. Vantaan Magneetti utfører.

Utgiver: Pain research and management
Forfatter: Lege Bengt Johansson, Sverige
Dato: Høsten 2006.