Forverring av arbeidsevnen ga gjenopptak av erstatningssak

personskadeadvokaten


Viktig dom om gjenopptak av erstatningssak! Vår klient ble skadet i en trafikkulykke ved Elverum i 1996.

Hun inngikk et par år senere en avtale med If om et oppgjør på kr 50.000 som «fullt og endelig». Etter hvert falt hun 50 % ut av arbeid og fremmet krav om etteroppgjør for å få full erstatning. If ville ikke dekke vår klients tap og vi måtte helt til Høyesterett for å få gjenopptatt saken. I Høyesteretts dom ble det oppstilt tre vilkår for å få gjenopptak av erstatningssak. Dommen har ført til at skadelidte som har fått sin situasjon forverret etter et erstatningsoppgjør nå har mulighet til å få gjenopptatt sin sak.

Les hele saken her.

Personskadeadvokaten.no  17.06.2016

Dom i Eidsivating lagmannsrett vedrørende revisjon av forsikringsoppgjør

Revisjon av forsikringsoppgjør . Årsakssammenheng . Nakkeskade. Avtaleloven § 36.

Krav om tilsidesettelse eller revisjon av tidligere avtale om forsikringsoppgjør for personskade etter avtaleloven § 36, ble ikke tatt til følge. Lagmannsretten fant, i likhet med tingretten, at det ikke var sannsynliggjort at skadelidtes forverring av den ervervsmessige uføregraden hadde årsakssammenheng med skader hun ble påført i en bilulykke i 2004 . Konkret vurdering.

Direktelink til saken.