Fastlegeordningen:

Ekspertutvalg leverte endelig rapport

Nyhet | Dato: 18.04.2023

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol mottok rapport fra ekspertutvalget som har gjennomgått allmennlegetjenesten.

– I vår felles helsetjeneste er allmennlegetjenesten grunnmuren. Vi har derfor en historisk satsing på fastlegeordningen i statsbudsjettet, slik at innbyggerne får en fastlege å gå til. Samtidig må vi tenke nytt og finne løsninger for en mer bærekraftig allmennlegetjeneste på sikt. Jeg er derfor glad for at vi nå har fått konkrete forslag til hvordan vi kan fortsette utviklingen av en mer fremtidsrettet allmennlegetjeneste, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Endringer i pasientjournalloven m.m. (pasientens prøvesvar i nasjonal kjernejournal)

Tilråding fra Helse- og omsorgsdepartementet 31. mars 2023, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Støre)

Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår en endring i forskriftshjemmelen knyttet til nasjonal kjernejournal i pasientjournalloven § 13. Endringen skal klargjøre at flere opplysningstyper kan inkluderes i nasjonal kjernejournal, blant annet prøvesvar. Hensikten med forslaget er i første omgang å gjøre laboratorie- og radiologisvar lettere tilgjengelig for helsepersonell og innbyggerne. Departementet foreslår samtidig en teknisk endring i pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2 første ledd.

Prop. 91 L (2022–2023)

Retten til valg av behandlingssted gjelder fortsatt

Misforståelse om rett til å velge behandlingssted

Retten til å velge behandlingsted gjelder fortsatt, selv om ordningen med fritt behandlingsvalg ble avviklet ved årsskiftet. Det er uheldig at uriktig eller unyansert informasjon spres i befolkningen.

Les hele saken her

Dagens medisin 27. mars 2023