Auke i talet på habiliteringspasientar i spesialisthelsetenesta

Talet på habiliteringspasientar i spesialisthelsetenesta har auka med 4440 pasientar frå 2018 til 2022. I 2022 fekk omtrent 36 500 pasientar habilitering, og i overkant av halvparten var under 18 år.

Skroll til toppen