Ventetider og aktivitet i spesialisthelsetjenesten, 2018

Ventetiden økte, andel fristbrudd var stabil og flere fikk behandling . Dette viser tall for 2018 som er rapportert fra spesialisthelsetjenesten til Norsk pasientregister.

19.03.2019 09:43

Aktivitetstall

Nesten to millioner pasienter ble behandlet ved somatiske sykehus i 2018, en økning fra 2017. Antall døgnopphold og dagbehandlinger er omtrent uendret, mens antall polikliniske konsultasjoner økte.

I psykisk helsevern for voksne fikk over 150 000 personer behandling, en liten økning fra året før. Det var en nedgang både i antall oppholdsdøgn og polikliniske konsultasjoner.

Nesten 57 000 pasienter fikk behandling i psykisk helsevern for barn og unge, en liten nedgang fra året før. Omtrent 5 prosent av befolkningen under 18 år fikk behandling i psykisk helsevern. 95 prosent av disse fikk poliklinisk behandling.

I tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) fikk 33 000 personer helsehjelp, en liten nedgang fra året før. Innen TSB økte antall polikliniske konsultasjoner noe, mens det var en nedgang i antall oppholdsdøgn.

Tabell 1, antall pasienter per sektor, Norge.

Sektor2018
(antall)
Endring
Somatikk1 979 395+ 0,8%
Psykisk helsevern for voksne150 731   + 0,2%
Psykisk helsevern for barn og unge56 658     – 1,0%
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)32 948     – 0,7%

Rapporter, aktivitetsdata somatikk
Vis tall og grafer for aktivitetsdata, somatikk
Rapporter, aktivitetsdata psykisk helsevern for voksne og TSB
Rapporter, aktivitetsdata psykisk helsevern for barn og unge

Aktivitet hos avtalespesialister

Avtalespesialistene rapporterte inn litt mer enn 3,2 millioner konsultasjoner for 2018, som var en økning fra året før . Avtalespesialistene utgjorde 24 prosent av den totale polikliniske aktiviteten innen somatiske fagområder og 22 prosent innen psykisk helsevern for voksne. Som tidligere er det størst aktivitet innen fagområdet øye. 
Rapporter, aktivitetsdata avtalespesialister

Ventetider og fristbrudd

Gjennomsnittlig ventetid

Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten økte fra 57 til 59 dager. I somatisk sektor var ventetiden 60 dager, en økning på to dager. Innen psykisk helsevern gikk ventetiden ned og for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) var ventetiden omtrent uendret. Ventetiden i TSB var vesentlig lavere enn i de andre sektorene.

Tabell 2, gjennomsnittlig ventetid per sektor, Norge.

Gjennomsnittlig ventetid per sektor2017
(antall dager)
2018
(antall dager)
Somatikk58 60
Psykisk helsevern for voksne4645
Psykisk helsevern for barn og unge4947
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)3434
Alle sektorer5759

Andel fristbrudd 

Andel fristbrudd var stabil innen somatikk, ble redusert innen psykisk helsevern for voksne og den økte for barn og unge og TSB. Fristbrudd betyr at pasienten ikke fikk påbegynt helsehjelp innen frist.

Tabell 3, andel fristbrudd per sektor, Norge.

Sektor / Andel fristbrudd2017
(prosent)
2018
(prosent)
Somatikk2,12,1
Psykisk helsevern for voksne1,00,9
Psykisk helsevern for barn og unge1,22,0
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)1,01,3
Alle sektorer2,02,0

 Rapporter, ventetid og pasientrettigheter
Vis tall og grafer for ventetider og pasientrettigheter

Skroll til toppen