Nye indikatorer for økt kapasitet og effektivitet i spesialisthelsetjenesten


Helsedirektoratet og de regionale helseforetakene har utarbeidet to nye styringsindikatorer for dagkirurgi og passert planlagt tid.

Sideinnhold

​Målet med indikatorene er at de skal gi tall og oversikter som skal bidra til å følge opp de styringskravene som Helse- og omsorgsdepartementet stiller til RHF’ene
. (Se oppdragsdokumentene)

Indikator for passert planlagt tid

Beskriver om pasienten har fått behandling senere enn planlagt. Helsetjenesten kan bruke indikatoren til bedre planlegging og organisering av pasientforløpet. Indikatoren kan derfor bidra til at pasienten opplever bedre kvalitet og forutsigbarhet.

Indikator for andel dagkirurgi

Beskriver i hvilken grad behandling av gitte pasientgrupper skjer ved bruk av dagkirurgi. Dagkirurgisk behandling kan ha gevinster både for pasienten og helsetjenesten

. Ved dagkirurgi er det lite bruk av invasive operasjonsteknikker og optimalisert anestesi. For de pasientene dette er aktuelt for gir det et kortere opphold i sykehus. Fjerning av mandler, gallesteinoperasjon og lyskebrokk er eksempler på behandling der dagkirurgi ofte er å foretrekke.

Dagkirurgi vil normalt medføre mindre bruk av personell enn ved døgnbehandling og vurderes ofte å være mindre ressurskrevende enn tilsvarende døgnbehandling. Økt andel dagkirurgi kan derfor bidra til mer ressurseffektiv sykehusaktivitet.

Indikatoren skal bidra til å redusere variasjon av behandlingstilbudet og gi mer effektiv bruk av sengeposter.

Skroll til toppen