Folkehelsemeldinga — Nasjonal strategi for utjamning av sosiale helseforskjellar

I Folkehelsemeldinga representerer regjeringa den samla innsatsen for å fremje betre folkehelse og god livskvalitet i befolkninga. Meldinga er regjeringas strategi for å utjamne sosiale helseforskjellar. 

Meld. St. 15 (2022–2023) – regjeringen.no

Skroll til toppen