Endringer i pasientjournalloven m.m. (pasientens prøvesvar i nasjonal kjernejournal)

Tilråding fra Helse- og omsorgsdepartementet 31. mars 2023, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Støre)

Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår en endring i forskriftshjemmelen knyttet til nasjonal kjernejournal i pasientjournalloven § 13. Endringen skal klargjøre at flere opplysningstyper kan inkluderes i nasjonal kjernejournal, blant annet prøvesvar. Hensikten med forslaget er i første omgang å gjøre laboratorie- og radiologisvar lettere tilgjengelig for helsepersonell og innbyggerne. Departementet foreslår samtidig en teknisk endring i pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2 første ledd.

Prop. 91 L (2022–2023)

Skroll til toppen