Ibuprofen økte blodtrykket hos leddgiktpasienter

Det antiinflammatoriske legemiddelet ibuprofen førte til økt blodtrykk hos leddgiktpasienter som er utsatt for hjertesykdom, mens celecoxib ikke gjorde det. 

ublisert: 2017-09-04 08.54 Skrevet av: Carl Magnus Hake og Målfrid Bordvik

BARCELONA: Det viser en amerikansk studie som ble presentert under European Society of Cardiology- kongressen i Barcelona. Begge legemidlene tilhører gruppen av NSAID-er (Non-steoridal Anti-Inflammatory Drugs), som har betennelsesdempende virkning. Dette er blant de mest brukte legemidlene over hele verden.

– Denne studien viser tydelig at man ikke kan likestille legemidler fra samme legemiddelgruppe. Hvert legemiddel har sin spesielle profil, sa Frank Ruschitzka, som har ledet studien, da han presenterte resultatene for pressen.

444 pasienter
Han og kollegene har undersøkt blodtrykksforandringer hos 444 pasienter med slitasjegikt eller revmatoid artritt, der alle hadde økt risiko for kardiovaskulær sykdom. Målet med PRECISION-ABPM-studien var å undersøke sikkerheten ved tre ulike NSAID-er; celecoxib, ibuprofen og naproxen.

Når forskerne undersøkte blodtrykksforandringer etter tre måneder hadde pasientene i ibuprofen-gruppen økt blodtrykket mer 3,7 mm Hg i median, målt med 24 timers blodtrykksmåler. De som hadde fått naproxen fikk en mindre økning, mens de som hadde fått celecoxib stort sett hadde uforandret blodtrykk.

– Størst betydning for eldre

Forskerne mener funnene har størst betydning for eldre, som har høy forekomst av leddgikt og høyt blodtrykk. Han understreker samtidig at dosene som ble brukt i studien var høyere enn når legemidlene selges reseptfritt, og at resultatene ikke kan overføres til slik bruk.

– Studien viser at NSAID-er, spesielt ibuprofen, kanskje ikke er så trygt som tidligere antatt. Pasienter med slitasjegikt og leddgikt bør fortsette å konsultere legen sin før de tar NSAID-er, og klinikere må veie de potensielle farene ved forverring av blodtrykk når de vurderer bruk av disse midlene, sier Ruschitzka.

Studien er publisert i European Heart Journal.

Dagens Medisin 09.04.2017

Publisert i Uncategorized | Skriv en kommentar

Vil endre regelverket for offentlig innsyn i pasientjournaler

Befolkningen må ha tillit til at pasientopplysninger blir behandlet konfidensielt, samtidig må offentligheten og særlig media kunne granske helsetjenesten.

Relasjonen mellom pasient og helsepersonell bygger på tillit og pasientene må være trygge på at opplysningene de gir til helsetjenesten blir behandlet konfidensielt i alle situasjoner. Behandleren er avhengig av god informasjon fra pasienten for å gi forsvarlig helsehjelp.

Les hele saken her.

Helsedirektoratet   15.08.2017 18:01

Publisert i Helse, Politikk | Skriv en kommentar

Fortsatt vekst i polikliniske pasienter

I 2016 ga helseforetakene og private-ideelle sykehus helsehjelp til om lag 1,9 millioner pasienter. Det var 1,7 prosent flere enn året før. Poliklinikkene har størst vekst med 2,2 prosent fra 2015 til 2016.

​SAMDATA: Aktivitet, liggetid og gjennomstrømning i somatiske sykehus 2016 

I femårsperioden 2012 til 2016 var veksten på polikliniske konsultasjoner i overkant av 14 prosent, mens antall polikliniske pasienter (en pasient kan ha flere konsultasjoner) økte med i overkant av 9 prosent. Veksten i konsultasjoner var sterkest fra 2014 til 2015, med 4,7 prosent. I perioden 2015 til 2016 var økningen noe mindre, 3,8 prosent.  Helse Sør-Øst hadde den sterkeste veksten i polikliniske konsultasjoner siste år, 4,5 prosent, og veksten kom ved de offentlige sykehusene. Veksten i aktivitet ved sykehusene kan knyttes til endrede styringssignaler fra departementet til de regionale helseforetakene gjennom fjerning av aktivitetstaket i 2015.

Antall konsultasjoner per pasient øker i perioden fra 2012 til 2016, og andelen nye polikliniske pasienter har blitt redusert. Nedgangen i andel gjelder alle regioner.
Nivået på døgnopphold var relativt stabilt siste år. Det var samtidig en økning i dagkirurgiske opphold fra 2015 til 2016, men en reduksjon i medisinske dagopphold. Samlet var det derfor reduksjon i antall dagbehandlinger. Nedgangen skyldtes både en nedgang i antall pasienter og i opphold per pasient.
Gjennomsnittlig liggetid ble redusert fra 4,3 til 4,0 dager i perioden 2012 til 2016. Nivået var relativt stabilt siste år, men viser fortsatt reduksjon for Helse Sør-Øst og Helse Vest.
Nedgangen i liggetid i femårsperioden var størst for de eldste aldersgruppene. Helse Vest hadde en relativt sterk reduksjon i gjennomsnittlig liggetid fra 2012 og 2016 for de to eldste aldersgruppene. I Helse Midt-Norge hadde pasienter 80 år og eldre noe lengre gjennomsnittlig liggetid i 2016 enn i 2015.
Liggedager for pasienter med særlig lang liggetid (langtidsliggedøgn) utgjorde 7,1 prosent av alle liggedøgn i 2016, omtrent samme nivå som i 2015, og noe lavere nivå enn i 2012.  For aldersgruppen 80 år og eldre var det en vekst både i andel langtidsopphold og andel langtidsliggedøgn fra 2015 til 2016.
Analysene presenteres i notatet Aktivitet, liggetid og gjennomstrømning i somatiske sykehus 2016, som er en del av Helsedirektoratets prosjekt SAMDATA Spesialisthelsetjenetesten 2016.
Helsedirektoratet 17.08.2017 15:29
Publisert i Helse, Politikk | Skriv en kommentar

Risiko og sårbarhet i helsesektoren

Helsesektoren må kartlegge risiko og sårbarhet for IKT og legemiddelforsyning bedre.

– Vi løfter frem vurderinger og forslag vi mener Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og utøvende tjeneste som helseforetak og kommuner bør rette oppmerksomhet mot, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Det er fortsatt knyttet vesentlig risiko og sårbarhet i helsesektoren til hendelser som pandemi,  ulykker på geografiske steder som er langt fra akuttberedskap, terrorhendelser og  smitte på skip.
– Vi trenger systematisk evaluering av øvelser og hendelser, samt bedre implementering av forbedringstiltak og sporbarhet, sier Guldvog.

Legemiddelforsyning og IKT

Rapporten peker på områder som må gjennomgås bedre, blant annet legemiddelforsyning, medisinsk utstyr og IKT.

– IKT er å betrakte som grunnleggende infrastruktur for sektoren, på linje med vann og strøm og utgjør stadig oftere selve tjenesten. Helsedirektoratet anbefaler en egen analyse av IKT, informasjonssikkerhet og personvern med tydelige ansvarsavklaringer, som vurderer hele aktørbildet i de lange digitale verdikjedene på tvers av sektorer, forvaltningsnivåer, og landegrenser, sier Guldvog.

Helsedirektoratet 17.08.2017
Publisert i Helse, Politikk | Skriv en kommentar

9 milliarder kroner til ressurskrevende helse- og omsorgstjenester

Alle kommuner som yter særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester til enkeltbrukere kan søke om delvis refusjon av direkte lønnsutgifter knyttet til disse tjenestene.

Helsedirektoratet har i uke 26 utbetalt om lag 9 milliarder kroner til ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i kommunene. I 2016 var det 402 kommuner som hadde tjenestemottakere som kom inn under ordningen. Utbetalingen er basert på kommunenes innrapportering av påløpte, direkte lønnsutgifter i 2016, og midlene er knyttet til 7 927 tjenestemottakere.
Tilskuddet forvaltes av Helsedirektoratet og er bevilget over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett.
Helsedirektoratet 11.08.2017 13:06

 

Publisert i Uncategorized | Skriv en kommentar

Kortere saksbehandlingstider for spesialistgodkjenning

Helsedirektoratet har igangsatt en rekke strakstiltak for å få ned saksbehandlingstiden for spesialistgodkjenning. Tiden for resertifisering og allmennmedisin er nå på under to måneder.

Det siste halve året har direktoratet prioritert søknader om spesialistgodkjenning i allmennmedisin og søknader om resertifisering av spesialistgodkjenning i allmennmedisin og saksbehandlingstiden her er under to måneder dersom sakene er komplette ved innsending.
– Det har vært viktig å prioritere dette for å unngå for store inntektstap for søkerne, sier divisjonsdirektør Karin Straume.
Helfo etterbetaler spesialisttillegget så fort resertifiseringen er godkjent. Spesialister i allmennmedisin får en påminnelse når det er om lag 6 måneder igjen før spesialistgodkjenningen utløper. Regninger som inneholder spesialisttaksten vil bli automatisk avvist etter at godkjenningen er utløpt. Disse kan sendes på nytt så snart godkjenningen er i orden, og vil da bli etterbetalt.
– Vi forstår at denne midlertidige utsettelsen av deler av utbetalingen er en stor ulempe, og det er derfor resertifiseringene har høyeste prioritet hos oss. Fra 15. september vil vi også få en automatisk varsling om utløpsdato for godkjenningen i vårt saksbehandlingssystem, slik at vi kan bli enda mer målrettede i våre prioriteringer.

Raskere behandling av komplette saker

Helsedirektoratet har mottatt 1125 søknader om spesialistgodkjenning hittil i år, hvorav 25 nye søknader i uke 31 og 22 i uke 32.
  • Totalt har vi nå 622 søknader, fordelt på 499 sykehusspesialiteter, 49 allmennmedisin, 41 resertifisering og 33 konverteringer fra annet EU/EØS-land
  • I perioden 31.07. – 04.08. er det fattet 129 vedtak om spesialistgodkjenning. Av disse er 33 sykehusspesialiteter, 22 allmennmedisin og 33 resertifiseringer. I tillegg kommer konverteringer, fagområdelisens og utsettelser.
  • I perioden 04.08. – 10.08. er det fattet 114 vedtak om spesialistgodkjenning. Av disse er 60 sykehusspesialiteter, 17 allmennmedisin og 1 resertifiseringer. I tillegg kommer 26 konverteringer og 4 fagområdelisens.
Saksbehandlingstiden for sykehusspesialiteter har blitt over syv måneder og for noen kan det bli enda lenger. Det er iverksatt strakstiltak for å forenkle, effektivisere og styrke kapasiteten både på saksbehandling og på medisinskfaglige avklaringer. Flere søkere vil nå oppleve at de får svar på søknaden sin tidligere enn dette.
Helsedirektoratet screener søknadene raskt etter mottak for å identifisere mangler som søkerne får tilbakemelding om. Det er viktig å understreke at søkere som leverer komplett skal få rask saksbehandling.
– Vi oppgir for tiden 6 måneder saksbehandlingstid for sykehusspesialitetene på våre nettsider.  Målet vårt er at de skal få behandlet saken sin betydelig raskere enn dette og på sikt jobber vi mot tre måneders saksbehandlingstid, sier Straume.
Helsedirektoratet 11.08.2017 12:49
Publisert i Helse | Skriv en kommentar

Helsedirektoratet på Arendalsuka

Helsedirektoratet er til stede på Arendalsuka med flere egne arrangementer, i tillegg deltar vi på andres arrangementer. Følg med på Helsedirektoratets Facebook-side for informasjon og livestreaming fra arrangementene våre.

Helsedirektoratets arrangementer:

Tirsdag 15.8.:

12:00-13.00:
Lansering RusOff – rusmiddelpolicy for arbeidsplasser i det offentlige
9 av 10 ønsker retningslinjer for alkoholbruk i arbeidstiden. «RusOff» er en guide som skal gjøre det enklere å lage og følge en ruspolicy i det offentlige.

12.30-14.00:
Persontilpasset medisin: Medisinsk forskning og klinisk bruk
Persontilpasset medisin har gått fra å være en fjern fremtidsvisjon til å bli et oppnåelig mål. Her vil fagmiljøer og helsepolitikere diskutere målet og hva som skal til for å nå det.

14.00-16.00:
Lansering av rapporten «Utsatt ungdom»
Rapporten er bestilt fra NOVA av Helsedirektoratet og Bufdir. Kommentarer og debatt.

Torsdag 17.8.:

08.00-10.25:
En aktiv og meningsfull hverdag med demens
Hvilken nytte kan dagaktivitetstilbud gi for personer med demens, for pårørende og for kommunen.

10.30-12.00:
Psykisk helse og rus: Det finnes virksomme tiltak – hva kan kommunene gjøre?
Helsemyndighetenes satsinger og kommunenes erfaringer.

20.00-22.00:
Brukermedvirkning ungdom
Hvorfor er det viktig å involvere ungdommene? Blir de hørt?

Helsedirektoratet 11.08.2017 11:04

Publisert i Helse | Skriv en kommentar

Flere får behandling ved poliklinikkene

Om lag 193 000 pasienter ble behandlet i det psykiske helsevernet for voksne i 2016. Dette tilsvarer 4,7 prosent av befolkningen på 18 år og eldre mot 4,4 prosent i 2011. Størst er økningen ved poliklinikkene.

Justert for befolkningsvekst har antall oppholdsdøgn ved institusjonene i psykisk helsevern for voksne blitt redusert med 54 prosent siden 1998. Antall utskrivninger økte likevel med 50 prosent. Siden 2011 har det her vært en svak nedgang.

Siden 1998 har antallet konsultasjoner ved poliklinikkene blitt nær tredoblet (176 prosent vekst). Tallet er justert for økningen i folketallet. Antallet konsultasjoner hos avtalespesialistene har holdt seg relativt stabilt de siste årene.

-Det har vært en målsetting å forskyve behandlingsaktiviteten fra døgnavdelinger til poliklinisk og ambulant virksomhet, sier avdelingsdirektør Gitte Huus i Helsedirektoratet.

To tredjedeler av pasientene blir behandlet for nevrotiske eller affektive lidelser. Andel pasienter med schizofreni-diagnose er 7 prosent, men står for en større andel både av oppholdsdøgn (37 prosent) og konsultasjoner ved poliklinikkene (18 prosent), noe som gjenspeiler et stort behov for tjenester til denne gruppen pasienter. Få av disse pasientene blir behandlet hos private spesialister.

Ungdom i alderen 15 til 19 år er den gruppen som i størst grad er i kontakt med det psykiske helsevernet. Nær 12 prosent av kvinnene i 15-19 årsalderen var i 2016 i kontakt med spesialisthelsetjenesten. Pasientandelen synker deretter med økende alder.

Analysene presenteres i notatet Pasienter og behandlingsaktivitet i psykisk helsevern voksne, som er en del av Helsedirektoratets prosjekt SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2016.

Helsedirektoratet 11.08.2017 10:00.

Publisert i Helse | Skriv en kommentar

Kronisk smertesyke har økt risiko for å dø tidlig

Det viser ny, britisk forskning.

Personer med kronisk utbredte smerter har økt risiko for å dø tidligere enn personer uten kronisk smerter. Det viser en ny studie som er publisert i Annals of the Rheumatic Diseases.

Over 500.000 personer mellom 40 og 69 år, hentet fra UK Biobank, deltok i studien.

Les hele saken her

 

 

Publisert i Uncategorized | Skriv en kommentar

Yrkesskade og whiplash: Monica fikk erstatning etter nakkeskade på jobb.

Monica Aarmo Olsen fra Kongsvinger ble skadet i en bilulykke på jobb. Likevel nektet DNB å betale erstatningen hun hadde krav på.

Som vernepleier har Monica Aarmo Olsen (49) fra Kongsvinger alltid jobbet for å hjelpe andre. Som ansatt i et bofellesskap for psykisk utviklingshemmede gjorde hun sitt ytterste for at beboerne skulle leve et godt og verdig liv.

Men for fem år siden ble Monicas liv snudd på hodet. Da ble 49-åringen alvorlig skadet i en bilulykke på jobb.

Les hele saken her.

Din erstatning.no

Publisert i Uncategorized | Skriv en kommentar