Treff for barn og unge med nakkeskade og pårørende av nakkeskadde

LFN har fått støtte fra Gjensidigestiftelsen og vil ha treff for barne og unge med nakkeskade og pårørende av nakkeskadde i 4 steder i Nord-Norge.

Publisert i LFN Sentralt | Skriv en kommentar

Ventetider og aktivitet i spesialisthelsetjenesten, 2018

Ventetiden økte, andel fristbrudd var stabil og flere fikk behandling. Dette viser tall for 2018 som er rapportert fra spesialisthelsetjenesten til Norsk pasientregister.

19.03.2019 09:43

Aktivitetstall

Nesten to millioner pasienter ble behandlet ved somatiske sykehus i 2018, en økning fra 2017. Antall døgnopphold og dagbehandlinger er omtrent uendret, mens antall polikliniske konsultasjoner økte.

I psykisk helsevern for voksne fikk over 150 000 personer behandling, en liten økning fra året før. Det var en nedgang både i antall oppholdsdøgn og polikliniske konsultasjoner.

Nesten 57 000 pasienter fikk behandling i psykisk helsevern for barn og unge, en liten nedgang fra året før. Omtrent 5 prosent av befolkningen under 18 år fikk behandling i psykisk helsevern. 95 prosent av disse fikk poliklinisk behandling.

I tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) fikk 33 000 personer helsehjelp, en liten nedgang fra året før. Innen TSB økte antall polikliniske konsultasjoner noe, mens det var en nedgang i antall oppholdsdøgn.

Tabell 1, antall pasienter per sektor, Norge.

Sektor2018
(antall)
Endring
Somatikk1 979 395+ 0,8%
Psykisk helsevern for voksne150 731   + 0,2%
Psykisk helsevern for barn og unge56 658     – 1,0%
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)32 948     – 0,7%

Rapporter, aktivitetsdata somatikk
Vis tall og grafer for aktivitetsdata, somatikk
Rapporter, aktivitetsdata psykisk helsevern for voksne og TSB
Rapporter, aktivitetsdata psykisk helsevern for barn og unge

Aktivitet hos avtalespesialister

Avtalespesialistene rapporterte inn litt mer enn 3,2 millioner konsultasjoner for 2018, som var en økning fra året før. Avtalespesialistene utgjorde 24 prosent av den totale polikliniske aktiviteten innen somatiske fagområder og 22 prosent innen psykisk helsevern for voksne. Som tidligere er det størst aktivitet innen fagområdet øye. 
Rapporter, aktivitetsdata avtalespesialister

Ventetider og fristbrudd

Gjennomsnittlig ventetid

Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten økte fra 57 til 59 dager. I somatisk sektor var ventetiden 60 dager, en økning på to dager. Innen psykisk helsevern gikk ventetiden ned og for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) var ventetiden omtrent uendret. Ventetiden i TSB var vesentlig lavere enn i de andre sektorene.

Tabell 2, gjennomsnittlig ventetid per sektor, Norge.

Gjennomsnittlig ventetid per sektor2017
(antall dager)
2018
(antall dager)
Somatikk58 60
Psykisk helsevern for voksne4645
Psykisk helsevern for barn og unge4947
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)3434
Alle sektorer5759

Andel fristbrudd 

Andel fristbrudd var stabil innen somatikk, ble redusert innen psykisk helsevern for voksne og den økte for barn og unge og TSB. Fristbrudd betyr at pasienten ikke fikk påbegynt helsehjelp innen frist.

Tabell 3, andel fristbrudd per sektor, Norge.

Sektor / Andel fristbrudd2017
(prosent)
2018
(prosent)
Somatikk2,12,1
Psykisk helsevern for voksne1,00,9
Psykisk helsevern for barn og unge1,22,0
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)1,01,3
Alle sektorer2,02,0

 Rapporter, ventetid og pasientrettigheter
Vis tall og grafer for ventetider og pasientrettigheter

Publisert i Helse, Politikk | Skriv en kommentar

LFN Hovedstyre avholdt årsmøte

LFN Hovedstyre avhold sitt Årsmøte  16 Mars på NHF sine lokaler i Galleriet Oslo.

Leder Hjørdis Dahle ønsket delegater og observatører velkommen.

Møteleder var Jane Anita Jensen LFN Østfold. Fra NHF møtte Arne Lein.

Årsmelding ble godkjent med noen små tillegg, det samme ble regnskapet.  Samtlige styremedlemmer hadde takket ja til gjenvalg. Her har valgkomiteen med Vidar gjort en fremragende jobb.

Jane Anita Jensen og Hjørdis Dahle

Grunnet stram økonomi, samt sykdom har det ikke vært så mye aktiviteter som Hovedstyret har arrangert. Dette vil de komme sterkere tilbake med. 

Kvelden ble avsluttet med fantastisk show og mat på Wallmanns salonger. Deretter bar det til hotellet hvor vi hadde en hyggelig sosial kveld sammen og delte info fra de forskjellige lag rundt om. 

Arne Lein og Hjørdis Dahle
Publisert i LFN Sentralt | Skriv en kommentar

Nær dobling i bruken av Fritt behandlingsvalg

Antallet pasienter som benyttet tjenester gjennom godkjenningsordningen i Fritt behandlingsvalg økte fra 4 700 i 2017 til 8 500 i 2018. Det ble utbetalt 207 millioner kroner gjennom ordningen i fjor.

13.03.2019 13:00

​De fleste pasientene fikk dagkirurgi og utredninger for somatiske tilstander, men disse pasientene sto bare for 18 prosent av utbetalingene. Den største delen av utbetalingene gjelder pasienter som benytter døgntilbud innen rusbehandling og psykisk helsevern. 

Dette viser en rapport publisert av Helsedirektoratet

Fritt behandlingsvalg ble etablert i november 2015. Ordningen omfatter flere tiltak, som rett til å velge behandlingssted, samt en godkjenningsordning for private aktører uten avtale med de regionale helseforetakene (RHF-ene) til å utføre tjenester finansiert av det offentlige. Formålet med ordningen er økt effektivitet. Helsedirektoratet skal følge med på utvikling og omfang av ordningen. 

Geografiske variasjoner i bruk og tilbud

Det er store geografiske variasjoner i tilbud, og bruk av, helsetjenester via Fritt behandlingsvalg. Det er pasienter bosatt i Sør-Øst som i all hovedsak benytter tjenester innenfor somatikk og psykisk helsevern. For rusbehandlingen er det noe overvekt av pasienter bosatt i Vest og Nord, når antall pasienter sees i forhold til befolkningsgrunnlaget. Befolkningen bosatt i Midt-Norge benytter ordningen i svært liten grad. 

Andelen kostnader til bruk av private aktører øker ikke 

Pasientenes bruk av kapasitet hos private tilbydere skjer i hovedsak gjennom RHF-enes avtaler med de private. Kapasiteten hos de private som benyttes via Fritt Behandlingsvalg kommer som et tillegg til RHF-enes avtaler. Avtalene er det viktigste virkemidlet for bruk av kapasitet hos de private, og budsjettet til dette var 6,37 milliarder kroner i 2018. Budsjettet økte med 140 millioner kroner, tilsvarende to prosent, fra 2017 til 2018. Hvis kostnadene til Fritt behandlingsvalg inkluderes, så økte budsjettet for bruk av kapasitet hos private med drøyt tre prosent dette året. Budsjettet for de regionale helseforetakene samlet, det vil si de offentlige helseforetakene og de private aktørene samlet, økte med 4,7 prosent fra 2017 til 2018. Den samlede budsjettveksten er dermed sterkere enn veksten i kjøp fra private. Det vil si at andelen kostnader til kjøp av private går ned i 2018. Videre reduserer RHF-ene budsjettene til avtaler med private med 70 millioner kroner i 2019, mot en vekst på 140 millioner kroner i 2018. 

Publisert i Helse, Politikk | Skriv en kommentar

LFN Østfold hadde medlemsmøte på Peppes Pizza i Fredrikstad

De hadde besøk av   Optometrist MSc Ingebret Mojord som snakket om

  • Hva er å se
  • Hvilke deler av hjernen og sansesystemet er involvert
  • Og etter whiplash – hvordan kan det påvirke hvordan du ser
  • Øye forandring og synsforandring
  • Utfordringer
  • Synsundersøkelsen
  • Behandling

                  

Publisert i Uncategorized | Skriv en kommentar

LFN Østfold Medlemsmøte

Publisert i LFN Østfold | Skriv en kommentar

LFN ØSTFOLD TUR

Publisert i LFN Østfold, Uncategorized | Skriv en kommentar

LFN Hordaland holder årsmøte

Publisert i LFN Hordaland, Uncategorized | Skriv en kommentar

LFN Nordland holder årsmøte

onsdag 06.mars kl. 18,00 på Krambua i Løpsmarka

Publisert i LFN Nordland, Uncategorized | Skriv en kommentar

Erstatning for nakkeskade etter å ha tjenestegjort i Forsvaret

Når gir en nakkeskade rett til erstatning? Hva må til for at det skal regnes som en yrkesskade? Har soldater som har tjenestegjort i Forsvaret rett til erstatning på lik linje med andre arbeidstakere, eller har de påtatt seg risikoen for å bli utsatt for en skade når de har tatt på seg oppdraget?

Les hele saken her :

Publisert i Uncategorized | Skriv en kommentar