Er du nakkeskadd? Vi kan hjelpe deg!

Landsforeningen for nakkeskadde er en interesseorganisasjon etablert og ledet av nakkeskadde.

Vår målsetting er å hjelpe våre nakkeskadde medlemmer til å komme tilbake til et så fullverdig liv som mulig.

Innmeldingsskjema finner du her

Publisert i Uncategorized | Skriv en kommentar

– Sparer millioner på forskning på nakkeprolaps

Norsk forskning konkluderer med at standardbehandlingen ved avklemming av nerver i nakken er like bra som en ny, dyr metode.

Publisert i Helse | Skriv en kommentar

Vil ha slutt på at legene bruker tiden på unødvendige erklæringer

Fastlegene ber aktørene som ber om attester og erklæringer tenke seg om

Leder for fastlegenes forening, Norsk forening for Allmennmedisin, vil at legene bruker tiden på henvisinger som gir medisinsk nytte.

Publisert i Helse | Skriv en kommentar

Innbrudd i datasystemene i Helse Sør-Øst

Det er avdekket innbrudd i datasystemer i Helse Sør-Øst. Det er grunn til å anta at trusselaktøren er en avansert og profesjonell aktør. Det er så langt ingen indikasjon på at innbruddet har hatt konsekvenser for pasientsikkerheten.

​Mandag 8. januar ble Sykehuspartner, som er en del av Helse Sør-Øst, varslet av HelseCert (Norsk Helsenett) om at det pågikk unormal aktivitet mot datasystemer i regionen. Sykehuspartner HF og Helse Sør-Øst RHF ser alvorlig på situasjonen, og innbruddet er meldt til politiet.

I lys av dette har Helse- og omsorgsdepartementet bedt Helsedirektoratet om å koordinere det videre arbeidet med hendelsen innen helsesektoren og samarbeidet med andre myndigheter. Det operative ansvaret ligger i Helse Sør-Øst, i nært samarbeid med Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Både Sykehuspartner og Helse Sør-Øst er i beredskap.
Det er så langt ikke indikasjon på at trusselaktøren har lykkes med datainnbrudd i de andre helseregionene. Det er heller ingen indikasjon på at kommunehelsetjenesten er berørt.

– Dette er en alvorlig situasjon, og det er satt i gang tiltak for å begrense skadene i forbindelse med innbruddet. Når vi vet at det pågår slik aktivitet rettet mot våre systemer, er det viktig at alle ansatte i helsetjenesten følger de råd som gjelder for bruk av IKT i tjenesten, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Hendelsen er håndtert i henhold til etablerte beredskapsrutiner og i samarbeid med HelseCERT (Norsk Helsenett SF), NorCERT (Nasjonal Sikkerhetsmyndighet) og andre relevante miljøer. Det har vært gjennomført en rekke tiltak for å fjerne trusselen, og ytterligere tiltak vil gjennomføres i tiden fremover.

Publisert i Helse | Skriv en kommentar

Stadig større valfridom i helsetenester

Mange har no kjennskap til ordninga fritt behandlingsval, og stadig fleire pasientar nyttar ordninga. Tilbodet av behandlarar i ordninga har òg auka.

Les hele saken her.

Helsedirektoratet  29.12.2017 14:07

Publisert i Uncategorized | Skriv en kommentar

Forskrift om behandlingsreiser til utlandet (klimareiser)

Ny forskrift om behandlingsreiser i utlandet trer i kraft fra 01.01.2018.

Les saken her. 

Publisert i Helse | Skriv en kommentar

Rolf har gått med konstante smerter siden ulykken i mai: – Men motet er der

3. mai i fjor. Rolf Mathisen har på seg sin splitter nye sykkelhjelm og er på tur ned Soløyvannsveien mot Grønnåsen i Bodø. Han er i god driv. Helt til han treffer en fartsdump. Han slenges over styret. Så blir alt svart.

Tirsdag kveld nesten sju måneder etter. Rolf Mathisen sitter hjemme. Smertene i kroppen hans har vært konstante siden i begynnelsen av mai. Og ryggmargsskaden gjør at han har varig funksjonsnedsettelse. I garasjen henger piggdekkene til sykkelen. Den har ikke vært i bruk siden ulykken.

Men Rolf understreker at hovedmålsettingen først og fremst er å komme seg på i jobb igjen.

Bilde på Facebook

Rett før jul la han ut et bilde på Facebook. Et bilde av seg selv på sykkel i Tyrkia. Det er tatt året før ulykken. Det var litt ironisk ment, samtidig som han ville fortelle venner at håpet er der.

– Motet er der, men det er mye smerte. Det er veldig mye smerter spesielt i hender og bein. Det samme med rygg og bukområde. Smertene har vært der siden 3. mai. De er borte kun når jeg sover, eller er i narkose, sier han til an.no.

I sommer uttalte han til an.no at ikke husker noe fra ulykken. Det var en ung kvinne som ble vitne til ulykken og ringte politiet. Kort tid etter var ambulansen på plass og fikk stabilisert syklisten. Deretter ble Rolf fløyet til Tromsø hvor det ble konstatert to brudd i nakken og armbrudd. I tillegg var det skader på ryggmargen. Han var da lam fra nakken og ned. Legene kunne ikke operere. Han ble liggende på UNN i en uke. Så skjedde det. Plutselig kunne han begynne å bevege bena litt igjen. Og følelsen kom tilbake i armer.

Les hele saken her. 

An.no 02.01.2018

Publisert i Uncategorized | Skriv en kommentar

Informasjon om raskare tilbake-ordninga frå 2018

Kva tydar dette

Spesialisthelsetenesta vil framleis ha tilbod for pasientane som tidlegare har vore aktuelle for eit raskare tilbake-tilbod. Fastlegar og andre tilvisarar bør framleis ha fokus på å leggje til rette for deltaking i arbeid i konsultasjonar med pasientane det gjeld. Pasientane skal verte tilvist til spesialisthelsetenesta på same måte som alle andre grupper med pasientar.

Sjå på nettsidene til det aktuelle regionale helseføretaket for å verte oppdatert om tilbod og rutinar for tilvisingar i din helseregion. Sjå lekkjer under.  Tilvisingane vil verte handsama på same måte som for andre pasientar og pasientane vil få sine rettar vurderte i tråd med dei prinsipp som gjeld for prioritering.

Fritt behandlingsval og fritt rehabiliteringsval gjeld på same måte som for andre pasientar.

Sjå også:

Bakgrunnsinformasjon

Raskare tilbake-ordninga vert lagt om frå 2018 ved at tilskotsmiddel til behandlingstenester retta mot personar som er sjukmeldt eller står i fare for å verte det (raskare tilbake-løyvinga), vert overført til dei regionale helseføretaka sine ordinære løyvingar for pasientbehandling.

Dette har fått tilslutning ved behandlinga av Helse- og omsorgsdepartementet sitt budsjettforslag for 2018 i Stortinget, sjå Prop. 1 S (2017-2018).

Omlegginga som er foreslått byggjer på gjennomgang og tilrådingar frå dei regionale helseføretaka om å vidareføre tverrfaglege, kunnskapsbaserte og arbeidsretta behandlingstilbod for personar med angst og depresjon og for personar med muskel- og skjelettlidingar. På denne måten vert alle øyremerka midlar til raskare tilbake-formål samla i ordinær budsjettramme og legg til rette for vidareføring og vidareutvikling av gode tilbod til store grupper sjukmeldte.

Målet med omlegginga er eit meir likeverdig tenestetilbod til alle grupper med pasientar, tufta på gjeldande prinsipp for prioritering. Omlegginga vil verte evaluert.

Informasjon om tilbod og tilvisingsrutinar i den einskilde helseregion

Meir informasjon om tilbod og rutinar for tilvising i regionen er på nettsidene til dei regionale helseføretaka:

Publisert i Helse, Politikk | Skriv en kommentar

Kjemper sin livs kamp: – Verden ble snudd opp ned

I 2009 fikk Nina Nordheim fra Bodø sin hverdag snudd på hodet i en trafikkulykke. Fortsatt kjemper hun sin livs kamp for pengene hun mener å ha krav på fra forsikringsselskapet.

– Verden ble snudd opp ned etter ulykken. Fra å være aktiv og sosial gikk jeg til å havne i en stillestående tilværelse. Det ble tøft for både meg og familien, forklarer Nordheim til retten.

Les hele saken her.

an.no 20.12.2017

Publisert i Forsikring, LFN Nordland | Skriv en kommentar

Endringer i blåreseptordningen fra 1. januar 2018

Det blir enkelte justeringer i kriterier for å få legemidler på blå resept. For pasienter som allerede har fått innvilget individuell stønad på blå resept blir det ingen endring.

18.12.2017 12:33

Les hele saken her.

Publisert i Helse | Skriv en kommentar