LFN hovedstyre årsmøte utsatt

NHF sentralt oppfordrer sterkt om at årsmøter og styremøter i NHF avlyses nå og utsettes inntil videre.

Dette som en forholdsregel fordi medlemmene i NHF er i risikogruppen for Coronaviruset.

Publisert i Uncategorized | Skriv en kommentar

Er du nakkeskadd? Vi kan hjelpe deg!with other conditions associated with aging. This assumption43mg/kg body weight of Sildenafil citrate. viagra 100mg.

Landsforeningen for nakkeskadde er en interesseorganisasjon etablert og ledet av nakkeskadde.Vår målsetting er å hjelpe våre nakkeskadde medlemmer til å komme tilbake til et så fullverdig liv som mulig.  Innmeldingsskjema finner du her

versità “Sapienzaâ of Rome, in collaboration with the Rome. In the course of this first meeting, the search Is(e.g., angulation, fibrosis negatively on the ability of amoxil 500mg.

Utom för ökade poängen fel i tester färg diskriminering (bedömda med hjälp av Farnsworth-Munsell 100 Hue-test) som rapporterats för sildenafil 100 mg, en timme och två timmar efter dosering, observerades inga specifika effekter på synfunktion ses vid de terapeutiska doserna.Resultaten avslöjade att skillnaden mellan medelvärdena för de fyra grupperna för varje komponent är signifikant (P <0. viagra canada.

2 (A) Nyckeln till diagnos av erektil dysfunktion Hörnstenen i klinisk bedömning av alla män med ED är en initial diagnostisk upparbetning och utvärdering.Endast de farmakologiska behandlingar som har blivit grundligt testade i randomiserade kliniska prövningar med efterföljande publicering av resultaten i peer-reviewed litteratur, bör övervägas för allmänt bruk. viagra 50mg.

Celldöd i respons till toxiner förekommer som en kontrollerad händelse som involverar ett genetiskt program där kaspasenzymer är aktiverade (Waters et al. viagra köpa Dessa primärvårdsläkare som förstår bakgrunden till sina patienter kommer att vara den idealiska personer upp frågan om ED och gå vidare till en omfattande upparbetning vilket innebär en fullständig medicinsk och sexuella historia, relevant fysisk undersökning och ordning fokuserade laboratorietester..

Mikrofotografi av levern som visar i behandlingsgrupperna ‘C’ som mottog 1.Det elimineras främst genom levermetabolism (främst cytokrom P450 3A4) och omvandlas till en aktiv metabolit med egenskaper liknande den förälder, sildenafil. viagra online.

Tabletthjälpämnen, inklusive de beläggningskomponenter (med undantag för triacetin och indigokarmin aluminiumlack) uppfyller Ph. viagra price Nuvarande terapeutiska metoder inkluderar vakuum sammandragning anordningen, penisprotes implantation eller intrakavernös injektioner med kärlvidgande medel..

Mikrofotografi av levern som visar i behandlingsgrupperna ‘C’ som mottog 1.Däremot betydligt färre (ungefär en av fem) är medvetna om att diabetes och högt blodtryck – både betydande riskfaktorer – är orsaker till ED. brand cialis.

Publisert i Uncategorized | Skriv en kommentar

Vi er på facebook.


folg_facebookVi har egen lukket  gruppe på facebook for våre medlemmer

Ananother cause of therapeutic inertia Is often the so – sità of therapies and the cost of drugs, in the case of the pa-woman in a first phase, causes guilt. Think about it: “Non are buy amoxil online.

. Meld deg inn facebokgruppa ved å klikke her.  Er du ikke medlem, kan du melde deg inn i LFN via innmeldingsskjemaet.

Publisert i Uncategorized | Skriv en kommentar

Flere pasienter benytter fritt behandlingsvalg

Antall pasienter som benytter seg av fritt behandlingsvalg fortsetter å øke. Nær 6 000 pasienter mottok tjenester i godkjenningsordningen i 1. tertial 2020, om lag 1 500 flere enn i samme periode i 2019.

Les hele saken her.

Dagens medisin 26.06.20

Publisert i Uncategorized | Skriv en kommentar

LEVE – Landsforeningen for etterlatte

Ruth fikk alvorlige selvmordstanker etter en stygg hendelse. Men en sms-avtale med en venn holdt henne i livet.
Hun er ikke den eneste som sliter med selvmordstanker, men det mulig å komme seg tilbake til livet med støtte fra andre. Se og hør Ruths historie her!
www.leve.no
LEVE jobber for å skape åpenhet om å forebygge selvmord.

Publisert i Uncategorized | Skriv en kommentar

LEVE – Landsforeningen for etterlatte.

Geir ble mobbet på jobb og fikk selvmordstanker. Han er en av veldig mange som har selvmordstanker når livet er tungt. Hva kan man gjøre for å forebygge selvmord?

Publisert i Uncategorized | Skriv en kommentar

Publisert i LFN Østfold, Uncategorized | Skriv en kommentar

Ustabile led i nakken er relativt almindeligt efter whiplash

Et helt nyt studie viser, at videofluoroskopi af nakken er et potentielt følsomt værktøj til diagnosticering og evaluering af ustabilitet. Undersøgelsen giver mulighed for at foretage undersøgelse under bevægelse af nakken. På det tidspunkt, hvor forskerne gik i gang, var der ingen undersøgelser af den diagnostiske nøjagtighed af videofluoroskopi til skelnen mellem raske og skadede mennesker.

Les hele saken her.
Whiplashforeningen.dk 25.03.2020

Publisert i Uncategorized | Skriv en kommentar

Publisert i Uncategorized | Skriv en kommentar

Publisert i Uncategorized | Skriv en kommentar

Situasjonen vi er i vil ta tid og er den nye normalen

WHO har i dag erklært covid-19 en pandemi. Befolkningen må nå forberede seg på at situasjonen vi er i vil ta tid og er den nye normalen.

 Befolkningen må nå forberede seg på at situasjonen vi er i, vil ta tid og er den «nye normalen». Jeg opplever at viljen til å bidra til å hindre smittespredning er stor, både i privat og frivillig sektor. Det er jeg veldig glad for, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Vi har lagt gode planer for de konkrete utfordringene vi står overfor nå. Men uansett hvor mye og hvor godt vi planlegger, vil vi ikke greie å forutse alle problemer. Noen må løses underveis, når de oppstår. Derfor er det viktig at både lokale og statlige myndigheter er fleksible, og legger til rette for løsninger. Dette må ikke bare skje i helsesektoren, men i alle sektorer.

Guldvog uttrykker at han forstår at folk kan bli skuffet over at de kanskje ikke får oppleve fotballkampen live eller feriereisen de har gledet seg til.

– Men nå er vår jobb nummer én å begrense spredningen av smitten. Hver og en av oss har en viktig jobb å gjøre nå. 

Nødnumre

Nå er pågangen til nødtelefonene så stor at de som har spørsmål om corona ikke må ringe nødnumrene men finne informasjon på helsenorge.no eller ringe informasjonstelefonen på 815 55 015.

Det er fire nivåer folk kan huske på:

  • Hvis du er syk, hold deg hjemme
  • Hvis du er syk og trenger legehjelp, eller har behov for individuell helserådgivning, kontakt fastlege på telefon eller elektronisk.
  • Har du behov for akutt helsehjelp og ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring 116117.
  • Ved livstruende sykdom eller skade ring 113

Begrenser innreise til Norge

Helsedirektoratet ønsker nå ikke innreise fra områder med høy smitterisiko, det vil si de landene hvor Folkehelseinstituttet har utstedt reiseråd.

Unntatt fra dette er de som skal tilbake og har opphold i Norge. Det vil iverksettes tiltak for å hindre dette. Folk blir enten returnert eller satt i karantene.

– Helsedirektoratet vil ta kontakt med de berørte landene og kommuner med flyplass og fergeanløp for operasjonalisere dette. Dette gjelder fly, cruiseskip og annen båttrafikk, sier Guldvog.

Beredskapsplaner

Helsedirektoratet har i dag sendt brev til de regionale helseforetakene og bedt landets sykehus å legge om driften. Dette vil medføre at flere planlagte kirurgiske inngrep blir utsatt.

Landets sykehus har beredskapsplaner for dette. Sykehusene er fulle til vanlig.

– Helsedirektoratet ber sykehusene frigjøre kapasitet slik at de kan ta imot et større antall pasienter med covid-19, sier Guldvog.

Store arrangementer

Helsedirektoratet har fått tilbakemeldinger fra flere kommuner og kommuneleger som ønsker klarere og tydeligere regler som gjelder for hele landet.

– Derfor har vi nå innført et forbud, og ikke bare et råd, mot arrangementer med mer enn 500 deltagere. Dette gjør vi også for å lette arbeidstrykket i kommunene.

Vedtaket gjelder fra i dag og foreløpig ut april måned. Når det gjelder arrangementer med færre enn 500 deltakere, må arrangører og kommuner gjøre egne risikovurderinger.

Vedtaket vedtatt med hjemmel i smittevernloven § 4-1 andre ledd.

Publisert i Uncategorized | Skriv en kommentar

-Informasjon om karantene etter reiser utenfor Norden

Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 andre ledd om karantene (isolering) etter reiser utenfor Norden.

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester fatter Helsedirektoratet med dette etter smittevernloven § 4-1 andre ledd, vedtak om

  1. at alle som ankommer Norge etter reiser utenfor Norden ilegges karantene (isolering) i 14 dager etter ankomst
  2. at alle som ankommer Norge etter reiser utenfor Norden ilegges karantene (isolering) ved symptomer som forkjølelse, feber og/eller tungpustethet. Isoleringen varer i minst 7 dager etter symptomfrihet.

Restriksjonene omfatter også reisende til Norge via nordiske land, etter opphold utenfor Norden.

Reisende som ikke har symptomer kan reise til planlagt oppholdssted, men bør under reisen så langt det lar seg gjøre holde avstand til andre.

Reisende med symptomer skal umiddelbart i isolering, og kan ikke bruke offentlig transport.

Fører og personell av vare- og passasjertransport unntas fra vedtaket. Dette omfatter også personell som er nødvendig for å gjennomføre transporten.

Virksomhetsledelsen gis adgang til å gjøre unntak for eget nøkkelpersonell når dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner.Vedtaket har virkning fra 27. februar 2020 og gjelder inntil nytt vedtak er fattet.

Rettslig grunnlag

Smittevernloven § 4-1 andre ledd gir Helsedirektoratet hjemmel til å sette i verk ulike tiltak når det er nødvendig for å forebygge en allmennfarlig smittsom sykdom eller motvirke at den blir overført i befolkningen. Aktuelle tiltak fremgår av bestemmelsens første ledd bokstavene a til e.

Grunnleggende krav ved iverksetting av tiltak etter § 4-1 fremgår av smittevernloven § 1-5 hvor det fremgår:

«Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Ved iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de tiltaket gjelder.

Tvangstiltak kan ikke brukes når det etter sakens art og forholdene ellers vil være et uforholdsmessig inngrep.»

Begrunnelse for vedtaket

Covid-19 er erklært som et alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom som kan få alvorlige helsekonsekvenser for mange mennesker. Sykdommen er også erklært som en pandemi og en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse av Verdens helseorganisasjon.

Covid-19 epidemien har i dag ulik utbredelse i Norge. Fra 10. mars 2020 har Helsedirektoratet registrert at sykdommen har gått over i en ny fase hvor en ikke har klart å identifisere smittekjeden for alle som blir syke. Dette innebærer at alle nye smittetilfeller ikke lenger kan spores tilbake til utlandet.

I den nåværende situasjonen er det nødvendig å forebygge og motvirke overføring av SARS CoV-2 virus og Covid-19 og det er avgjørende å få satt i verk tiltak raskt for hele landet.

Tiltaket anses nødvendige både for å beskytte sårbare grupper og for å opprettholde nødvendig kapasitet i helsetjenesten.

Tiltaket fremstår som forholdsmessig og tjenlig ut fra en helhetsvurdering og gjelder for hele landet.

Forbudet gjelder for hele landet med mindre annet særskilt blir bestemt. 

Helsedirektoratet vurderer at smitteverntiltaket har en medisinskfaglig begrunnelse, er nødvendig av hensyn til smittevernet og for å opprettholde tilstrekkelig smittevernkapasitet i kommuner og i helse- og omsorgstjenesten. Tiltaket vurderes derfor som forholdsmessig og tjenlig utfra en helhetsvurdering.

Etter Helsedirektoratets vurdering vil den samfunnsmessige nytten ved smitteverntiltaket overstige den belastning og ulempe for de tiltaket gjelder. Frivillig medvirkning er vektlagt i vurderingen.

Vi gjør avslutningsvis oppmerksom på smittevernloven § 4-1 tredje ledd hvor kommunestyret kan sørge for iverksetting av tiltakene også dersom den ansvarliges holdning eller atferd kan medføre at iverksettingen blir forsinket, eller dersom det er uvisst hvem som er den ansvarlige.

Først publisert: 12.03.2020 Sist faglig oppdatert: 12.03.2020

Publisert i Uncategorized | Skriv en kommentar