Statsbudsjettet – Nyheter fra helse- og omsorgsdepartementet

Pasientbehandlingen styrkes med vel 2 milliarder

I statsbudsjettet for 2015 foreslår regjeringen å styrke pasientbehandlingen med vel 2 milliarder kroner, sammenlignet med saldert budsjett 2014.

Økt kapasitet og kvalitet i omsorgstjenesten

Regjeringen satser på å bedre kapasiteten og kvaliteten i omsorgstjenestene, for at vi fremover skal kunne gi et bedre tilbud enn i dag.

400 millioner til rus og psykisk helse

Regjeringen foreslår å øke bevilgingene til kommunene med 400 millioner kroner. Pengene skal brukes til å styrke områdene rus, psykisk helse og helsestasjons – og skolehelsetjenesten.

Samarbeid for bedre folkehelse

Regjeringen ønsker en bred satsing på folkehelse og vil styrke det forebyggende helsearbeidet. Det krever innsats fra en rekke sektorer. I budsjettet for 2015 styrker regjeringen helsestasjoner og skolehelsetjenesten og hever kompetansen i barnehager.

IKT er en forutsetning for pasientens helsetjeneste

For å skape en helsetjeneste hvor pasienten står i sentrum må gode IKT-løsninger være på plass. Derfor foreslår regjeringen å styrke IKT-arbeidet med 80 millioner kroner i statsbudsjettet for 2015.

Styrker tilbudet til pasienter med smerte- og utmattelsestilstander

Regjeringen foreslår å styrke tilbudet til pasienter med langvarige smerte og utmattelsestilstander med 20 millioner kroner, gjennom tverrfaglige poliklinikker og diagnosesentre.

Gir pasienten raskere tilgang til legemidler

Regjeringen foreslår i budsjettet for 2015 å gi en rekke pasienter raskere tilgang til nye og effektive legemidler på blå resept.

Etablerer kommunalt helse- og omsorgsregister

Regjeringen starter arbeidet med å utvikle et kommunalt helse- og omsorgsregister nå, for at vi i fremtiden skal få mer kunnskap om kvaliteten i helse- og omsorgstjenesten. Det foreslås å sette av 30 millioner kroner til arbeidet med registeret i 2015.

08.10.2014

Skroll til toppen