NAV sin bruk av legeuttalelser i yrkesskadesaker

Vi har tidligere kritisert at Trygderetten i liten grad foretar en selvstendig prøving av NAV sine vedtak. NAV sine vurderinger og vedtak er i stor utstrekning basert på legeuttalelser. Legeuttalelser har, som andre bevis, ulik tyngde og kvalitet, og legenes uttalelser er ikke alltid uhildede. Vår erfaring er at NAV sin praksis i mange saker er uforsvarlig, og ikke oppfyller forventninger om rettssikkerhet som må oppstilles.

Spesialisterklæringer som NAV innhenter  

Normalt ber NAV om erklæring fra nærmeste sykehus som besitter den nødvendige kompetansen. Men i noen saker bruker NAV også såkalte samarbeidende spesialister. Det kan reises spørsmål om hvor nøytrale slike spesialistvurderingene er når NAV har knyttet til seg spesialisten, og spesialisten har omfattende oppdragsmengde og bi-inntekter fra NAV.  

Les hele saken her.

Skroll til toppen