LFN deltok på folkehelsekonferansen i Bergen 05. desember 2022

LIvskvalitet – Folkehelsekonferansen

Frivillighet + samfunnsdeltakelse = folkehelse ❤ livskvalitet!

Befolkningens livskvalitet er en av Norges viktigste ressurser. Det er et uttalt mål for den nasjonale folkehelsepolitikken at befolkningen både skal leve lenge og ha god livskvalitet gjennom hele livet. 

Hva er livskvalitet?

Livskvalitet

Livskvalitet handler om subjektive forhold som hvordan vi har det, om opplevelse av mening, mestring og tilfredshet, men også objektive forhold som arbeid, boforhold, økonomi, helse og trygghet. Sosial støtte og deltakelse, inkludering og mulighet til medvirkning og påvirkning er viktige faktorer som vi vet har en positiv innvirkning på helse og livskvalitet. Frivilligheten har en sentral rolle på dette området. Derfor løfter vi frem frivillighet og samfunnsdeltakelse på årets folkehelsekonferanse.  

Byråd Ruth Grung (byråd for helse- og omsorg) fortalte om at Bergen skal være en god by for alle!
Oppsummering fra Andreas Ask (Vestland fylkeskommune) om bergensernes livskvalitet – Folkehelsekonferansen

Sykdomsbyrden – Folkehelsekonferansen

Vegard Rangul ved  HUNT forskningssenter, NTNU,  påpekte at deltagelse i kulturen var god indikator for folkehelsen.

Vegar Rangul la frem spennende forskning om samfunnsdeltakelse, kultur og folkehelse. Vegar snakket om kulturdeltagelses betydning for helse, med fokus på kulturdeltagelse i bred forstand, og hvordan eventuelt dette påvirker både det vi dør av, og som nødvendigvis ikke er det samme som det vi «plages» av.

Ellinor Major ved Helse og omsorgsdepartementet fortalte om ny strategi for livskvalitet, og viste til andre nordiske land arbeid også. Her har Danmark vist øk belastning ved ulike utenforskap.

Ellinor Manor fortalte om regjeringens arbeid med ny nasjonal livskvalitetsstrategi og hvorfor befolkningens livskvalitet bør være et mål på samfunnsutviklingen på lik linje med Bruttonasjonalprodukt.

Her forteller Ivar Eimhjellen fra NORCE om sosiale ulikheter i frivillige engasjementer, og hvordan kjønn, økonomi, utdanning og bosted spiller inn.

Ivar Eimhjellen har forsket på og ledet prosjekt innen tema som samarbeid og samspill mellom offentlig og frivillig sektor, offentlig frivilligpolitikk, integrering og sosialt entreprenørskap. Han har bred erfaring med forsking på frivillig engasjement og vil på konferansen snakke om sosial ulikhet i frivillig engasjement. 

Sara Mead fra Nasjonalforeningen for folkehelse fortalte om alle prosjekter de har for å engasjere, og for å bidra til bedre folkehelse.

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon med helselag og demensforeninger over hele landet. Foreningens mål er å fremme folkehelsen og finansiere forskning på hjerte- og karsykdommer og demens. På folkehelsekonferansen vil vi få høre mer om hvordan Nasjonalforeningen for folkehelse jobber for å bidra til god folkehelse og livskvalitet.

Finn Valgermo som laget «finn formen med Finn» nå Frisklivssentralen- fikk utmerkelse fra nasjonalforeningen for stor innsats!

Finn formen med Finn

Skroll til toppen