Fortsatt vekst i polikliniske pasienter

I 2016 ga helseforetakene og private-ideelle sykehus helsehjelp til om lag 1,9 millioner pasienter . Det var 1,7 prosent flere enn året før. Poliklinikkene har størt vekst med 2,2 prosent fra 2015 til 2016.

​SAMDATA: Aktivitet, liggetid og gjennomstrømning i somatiske sykehus 2016 

I femårsperioden 2012 til 2016 var veksten på polikliniske konsultasjoner i overkant av 14 prosent, mens antall polikliniske pasienter (en pasient kan ha flere konsultasjoner) økte med i overkant av 9 prosent. Veksten i konsultasjoner var sterkest fra 2014 til 2015, med 4,7 prosent. I perioden 2015 til 2016 var økningen noe mindre, 3,8 prosent.  Helse Sør-Øst hadde den sterkeste veksten i polikliniske konsultasjoner siste år, 4,5 prosent, og veksten kom ved de offentlige sykehusene. Veksten i aktivitet ved sykehusene kan knyttes til endrede styringssignaler fra departementet til de regionale helseforetakene gjennom fjerning av aktivitetstaket i 2015.

Antall konsultasjoner per pasient øker i perioden fra 2012 til 2016, og andelen nye polikliniske pasienter har blitt redusert. Nedgangen i andel gjelder alle regioner.

Nivået på døgnopphold var relativt stabilt siste år. Det var samtidig en økning i dagkirurgiske opphold fra 2015 til 2016, men en reduksjon i medisinske dagopphold. Samlet var det derfor reduksjon i antall dagbehandlinger. Nedgangen skyldtes både en nedgang i antall pasienter og i opphold per pasient.

Gjennomsnittlig liggetid ble redusert fra 4,3 til 4,0 dager i perioden 2012 til 2016. Nivået var relativt stabilt siste år, men viser fortsatt reduksjon for Helse Sør-Øst og Helse Vest.
Nedgangen i liggetid i femårsperioden var størst for de eldste aldersgruppene. Helse Vest hadde en relativt sterk reduksjon i gjennomsnittlig liggetid fra 2012 og 2016 for de to eldste aldersgruppene. I Helse Midt-Norge hadde pasienter 80 år og eldre noe lengre gjennomsnittlig liggetid i 2016 enn i 2015.

Liggedager for pasienter med særlig lang liggetid (langtidsliggedøgn) utgjorde 7,1 prosent av alle liggedøgn i 2016, omtrent samme nivå som i 2015, og noe lavere nivå enn i 2012.  For aldersgruppen 80 år og eldre var det en vekst både i andel langtidsopphold og andel langtidsliggedøgn fra 2015 til 2016.

Analysene presenteres i notatet Aktivitet, liggetid og gjennomstrømning i somatiske sykehus 2016, som er en del av Helsedirektoratets prosjekt SAMDATA Spesialisthelsetjenetesten 2016.

Helsedirektoratet 17.08.2017 15:29

Skroll til toppen