Flere får hjelp og kortere ventetider i spesialisthelsetjenesten

Flere får hjelp og pasientene venter kortere enn før på behandling i spesialisthelsetjenesten. Dette er blant funnene i rapporten Utredning av ventetidsregistrering i spesialisthelsetjenesten.

Mer individuell oppfølging og behandling, og ny medisinskfaglig utvikling, bidrar til at flere pasienter enn før får frist til utredning. Pasientene får i hovedsak en reell start på pasientforløpet. Dette er noen av funnene i rapporten Utredning av ventetidsregistrering i spesialisthelsetjenesten som presenteres av Helsedirektoratet 3. mai. Rapporten er skrevet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Utredning av ventetidsregistrering i spesialisthelsetjenesten (PDF) 

For å svare på oppdraget har Helsedirektoratet gått gjennom data fra Norsk pasientregister (NPR) og omlag 400 pasientjournaler, og har hentet inn informasjon fra helseforetakene.

Flere settes til utredning

Undersøkelsene viser at andelen pasienter som etter henvising til spesialisthelsetjenesten settes til utredning (som er en av to typer helsehjelp pasienten kan få rett til) øker. Dette kan forklares i hovedsak med medisinskfaglig utvikling og implementering av nytt regelverk gjennom prioriteringsveiledere. Det er også feilkilder i de pasientadministrative systemene som kan føre til feilregistreringer.

Regelverket praktiseres forskjellig

På landsbasis har den gjennomsnittlige ventetiden for helsehjelp gått ned. Samtidig ser vi at det innenfor disse gjennomsnittstallene kan være pasienter som opplever noe lenger ventetid, at regelverk praktiseres forskjellig og at det kan være relativt store variasjoner mellom sykehusene.

Helsedirektoratet foreslår i rapporten at det iverksettes tiltak for å bedre registreringspraksisen og pasientadministrative systemer

. Det foreslås også en forenkling av regelverket. Helsedirektoratet foreslår at det vurderes å forenkle regelverket slik at pasientene tildeles rett og frist til oppstart av helsehjelp uten at det skilles mellom frist til utredning og behandling.

Helsedirektoratet 03.50.2017

Skroll til toppen