Vedtekter

LANDSFORENINGEN FOR NAKKESKADDE (LFN) tilsluttet Norges Handikapsforbund (NHF)

§ 1       Navn

a)         Landsforeningens navn er Landsforeningen for Nakkeslengskadde (LFN)

b)        Lokallagenes navn skal utformes slik at Landsforeningens navn kommer først,)stedsnavn etterpå. (Eks.:LFN Oslo

Foreningen har forretningskontor i Oslo. Foreningen er ikke selveiende.

§ 2       Organisasjonsmessig tilknytning

a)         LFN er tilsluttet Norges Handikapforbund (NHF) og NHFs lover gjelder for             landsforeningen.

b)        LFN har representasjon i NHFs organer i samsvar med NHFs lover og tilhørende rettningslinjer.

c)         LFNs medlemmer er individuelle medlemmer av NHF

§ 3       Formål

LFNs formål er å hjelpe nakkeslengskadde til å komme tilbake til et så fullverdig liv som deres forutsetninger tilsier. Dette vil vi gjøre ved å bistå den enkelte skadde med sosial, medisinsk, og økonomisk rehabilitering. Videre vil foreningen drive aktivt informasjonsarbeid ovenfor de instanser nakkeslengskadde kommer i kontakt med. Vi vil dessuten drive holdningsskapene arbeid for generelt og øke forståelsen for, og kunnskapen om, hva en nakkeslengskade innebærer

(Med nakkeslengskade mener LFN: Hode-nakke-ryggskade som følge av en nakkesleng eller tilsvarende skademekanisme.)

§ 4       Medlemskap

a)         Medlemskap i LFN er åpent for nakkeslengskadde og andre interesserte som             godkjenner NHFs lover og LFNs vedtekter.

b)        Medlemskap. Jamfør NHFs lovverk § 6- 1

c)         Medlemskontingent fastsettes av Norges Handikapforbunds landsmøte.

§ 5       Lokallag

  1. LFNs medlemmer i et fylke kan danne eget lokallag. I tillegg til å være lokallag for landsforeningen har lokallaget samme status, rettigheter og forpliktelser som øvrige lokallag i Norges Handikapforbund. Lokallagene skal avholde årsmøte innen utgangen av mars måned.
  2. Dersom et lokallag handler i strid med NHFs lover, LFNs forskrifter, eller hovedstyrets vedtak, kan lokallagets styre suspenderes i henhold til § 20-3 i NHFs lover.

§ 6       Årsmøte

Årsmøteperioden er 2 år.

Årsmøtet er LFNs høyeste myndighet. Ordinært årsmøte holdes annet hvert år, innen utgangen av april måned. Til årsmøtet innkalles minst en representant fra hvert fylke/region der LFN har medlemmer. Det endelige antall delegater fastsettes av LFNs hovedstyre.

LFNs årsmøte velger hovedstyre, revisor og valgkomitè.

Årsmøtet i Landsforeningen for Nakkeslengskadde – LFN avgjør antall medlemmer i landsforeningens hovedstyre. Det skal dog bestå av 4,5 eller 7 medlemmer og 2 eller 3

vara medlemmer.

Styremedlemmene og vara medlemmer velges for 2 år og kan gjenvelges.

Leder, nestleder, sekretær og kasserer velges særskilt, hovedstyret for øvrig konstituerer seg selv. Hvis det er flere enn en kandidat, eller om noen krever det, skal det være skriftlig avstemming. Andre funksjoner bestemmes av hovedstyret.

LFNs hovedstyre, lokallag og enkelt medlemmer kan fremme saker til behandling i årsmøtet. Saker som ønskes behandlet må meldes skriftlig til LFNs hovedstyre minst 2 måneder før årsmøtet. Årsmøtet behandler bare de saker som står uttrykkelig nevnt i innkallingen. Hovedstyret kan reise andre saker med mindre 2/3 av delegatene i årsmøtet motsetter seg dette

Det bør vises stor varsomhet med valg av medlemmer til styrene i landsforeningen, som har en yrkestilknytning eller tilsvarende som kan skape grunnlag for tvil om habiliteten.

§ 7       Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte skal holdes når hovedstyret, eller 2/3 av LFNs lokallag krever det.

§ 8       Hovedstyre

a)         Nestleder fungerer som hovedstyrets leder i leders fravær.

            Hovedstyret er landsforeningens høyeste myndighet mellom årsmøtene og er             ansvarlig overfor årsmøtet. Årsmøtet gir hovedstyret fullmakt eller pålegg om             hvilke saker hovedstyret skal arbeide med i tillegg til det som er fastsatt i lover,   forskrifter og vedtak i overordnede organer.

            Hovedstyret skal lede det daglige arbeidet i landsforeningen og koordinere             arbeidet mellom lokallagene. Hovedstyret skal fungere som

            tvisteløsningsorgan for lokallagene.

  • Hovedstyret kan nedsette et arbeidsutvalg (AU) som gis ansvar for å følge opp hovedstyrevedtak, og ha ansvar for foreningens drift mellom hovedstyremøtene.
  • Foreningens leder er med i AU, forøvrig bestemmer hovedstyret sammensettingen av AU.

§9        Hovedstyremøter

Hovedstyret skal avholde hovedstyremøter minst 3 ganger årlig utenom årsmøtet, eller oftere dersom hovedstyret finner det nødvendig, eller når minst halvparten av hovedstyrets medlemmer krever det.

Hovedstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede. For at en hovedstyrebeslutning skal være gyldig, må den være fattet i møte hvor minst halvparten av hovedstyrets tilstedeværende medlemmer har stemt for den. I tilfelle stemmelikhet gjør leders stemme utslaget.

Vararepresentantene kan delta ved hovedstyremøtene, og har ved fravær av styremedlem alminnelig stemmerett i henhold til den i  valg oppførte rangering.

§ 10     Landssekretær

Dersom det anses hensiktsmessig ut fra LFNs virksomhet kan hovedstyret ansette landssekretær.

LFNs landssekretær forestår den daglige ledelse av LFNs virksomhet i samsvar med instruks fastsatt av hovedstyret og årsmøtet. LFNs landssekretær har møte-, tale- og forslagsrett i hovedstyre og på årsmøtet.

§ 11     Råd, utvalg og samarbeidspartnere

  1. Hovedstyret kan opprette fagråd. Fagrådet kan bestå av eksperter innenfor medisin og jus, samt andre personer med særlig kunnskap om nakkeslengskader. Hovedstyret fastsetter fagrådets mandat og virksomhetsområde.
  2. Hovedstyret kan for øvrig opprette de råd og utvalg som anses hensiktsmessige.

.

§ 12     Signatur – Prokura

Landsforeningens hovedstyre innehar landsforeningens signaturrett. Signaturretten kan delegeres til leder eller nestleder i fellesskap med et hovedstyremedlem. Signaturretten omfatter bl.a. rett til å undertegne avtaler, gjeldsbrev, panteobligasjoner, skjøte, festekontrakter o.l. på landsforeningens vegne. Landsforeningens hovedstyre kan meddele prokura.

§ 13     Endring av vedtekter

LFNs vedtekter kan endres av årsmøtet med alminnelig flertall. Endring av § 15 kan dog kun gjøres med to tredjedels flertall (kvalifisert flertall).

§ 14     Oppløsning av LFN

Oppløsning av LFN kan besluttes av årsmøtet med kvalifisert flertall. Ved oppløsning av landsforeningen tilfaller LFNs midler Norges Handikapforbund (NHF).

§ 15     Eksklusjon

LFNs hovedstyre kan etter eget tiltak eller etter innstilling fra lokallag foreta eksklusjon av et medlem dersom medlemmet vesentlig har overtrådt LFNs vedtekter, eller dersom medlemmet på annet måte vesentlig har handlet i strid med LFNs interesser. Før eksklusjonsvedtak fattes skal medlemmet, eventuelt med rådgiver, gis anledning til å uttale seg.

Med vedtatte endringer gjort på LFNs årsmøte:

18 september 1997.

8 april 2000

20 april 2002

5 april 2003

24 april 2004

22 april 2006